شاگرد خا موش  

    یک مرد بی ایمان 

خلیلزاد شاگرد یک مرد بی ایمان
شده ای منفور تا اقصای  خراسان
شیر  مادر وطن     بادا   حرامت
محشور باشی  در جنب  ترامپیان

گردد اگر صد سال نفرت  نثارت
نیست جایگاهت بیرون زمکذ بان
چه کردی بامام خویش ونخواندی
هل جزاءالاحسان الا   الا حسان
ترمپ ‍آن بازاری  بد رگ  خاین
کرد حلقهء دموکراسی راویران
زاول ذات منفی اش بود  معلوم
گاه به نعل ومیخ میزدگه به سندان

پوپولیزم شیوهء کار ترمپ  بود
اوریشه کاری را برداشت ازمیان
همچو اوباش کوچه ها عمل کرد
دو روزی میگردد . .  . خیابان
تو و او در یک نفرتگاه خواهی بود
چو . . . و . . .  از  پستانداران
گرصدسال دروصف بدتان بگوییم
زذکر زشت، قافیه را نیست پایان

عارفی قفل  طبعم را  کلید زد
خدا باشد راستگویان رانگهبان
      م  .ش .  فروغ
Read   Tramp  instead of Trump
 فی البدیهه۱۲/۰۱ / ۲۰۲۱


        
 


     
        به اقتفای  اسد  الم
  

وای ازان روزیکه گرگ رادررمه گیریم چوپان
به گوسفندان رسانده ایم صد هزار گونه خسران
الا ای مادر محزون و  خواهر سینه بریان
برآلام ، که نهد مرهم ،که شوید اشک یتیمان
خشونت با آشتی هرگز ندارد رنگ وفاق
مگر در قاموس جاهلان  باشد و دشمنان
زدل هر کهسارصدای صلح وآشتی می آید
حتی زناقوس سغد به روایت از ابو ریحان
خشونت درطلیعه صلح، رد صلح است درراستی
آن شنیده ای راهبی به ندای صلح گشت مسلمان

مکن بهانه و بگزر زکلی گویی در گفتار                                                                            
ای مدعی اسلام چه اساساتی داری در چمدان. 
انمالاعمال  باالنیات تبیین پاک است از رسولص
زتلبیس ودغا،صدق تا عرش معلاست گریزان

صلح نه تنها ازچشمه سارترک وتاجک میخورد آب
در قاموس خرد نشسته  احمد شاه  و بابا رحمان
نه دیدی برزمین مالید پوز استعمار شرق
مردم و مرد پا برهنه، شجاع به نام برهان
حیف است به تحریک استعمار کهن جهان خوار
به آهنگ شهنامه زمین را شش،هشت سازیم آسمان
باهم برادر ودر آغوش هم باشیم برابر
نورمعرفت زایدومی باردازین ترکیب مان
گهواره زندگی را بدست خویش زدن آتش
درهیچ فرهنگ نیست اگرگوش نهیم به ندای وجدان
به نای مولوی( پر کاهیم در مصاف این تند باد )
(می ندانیم کجا خواهیم فتاد ) آیااینست بهشت مان؟
جنگ بین مسلمین ومهاجرشدن نه بود روا
تا کی از استدلال ناهنجار برخود سازید عنوان 
         م.ش. فروغ
        لندن :  ۲۳/۰۱/۲۰۲۱