انتحاری های بی دین

خـدایـا ! تا بـه کـی؟ درکـشـورما
شب وروزدرخطر،خشک وترما
هـمه جـا،انـتحـاری های بـی دین
نـمـایـنـد قـتـل عـام، همکـشـورما

گذشت چل سال ازاین آشفته حالی
رسید بمب هـا زهـرسـو،بـرسـرما
یکی خـلـق ودگـر پـرچـم، مجـاهـد
چـه ظـلـم هـای نکـردند بـرسـرمــا
بگـشـته کـشـورم مـیـدان جنـگ ها
هـجـوم شـرق وغـرب برپیـکــرمـا
بکُشـتـنـد صد هـزاران،هـمدیــارم
بـه ملیــون هـا فــراری، یـاورمــا
سـراسـرمـیـهـنــم ویـرانـه گــشـتـه
خــرابــه کـابــل وهــم لــوگـــرمــا
بـشــد غـزنـی،هــرات وبـامـیـانــم
بـخـون غـرقـه به هـرجـا دفـتـرمــا

ولایت های کشور،جمله درخون
هـمـه ملـت بـونـد چـشــم، تـر ما
به آخرحیدری تا کی توخاموش؟
بکـن عـرضت بـه پیـش، داورما
خـدایـا ازکــرم لـطـفـی به مُلکـم
نمـا ایـن جانـیـان، دورازسـرمــا

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۰۱،۲،۲۰۲۱،سدنی
 
 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان