عــزیــزانــم

عزیزان ترکتان دارم،ازاین دهر
روم نزد خدایم،حی داور
شما را می سپارم،خالق خود
که دارد حفظ تان،تا روز محشر

دراین دنیای بی بنیاد عزیزن
کنید خدمت برای اهل کشور
مباشید غافل از مکروحیَل ها
که باشد این جهان،دوروزه اخگر
فریب زرق وبرق این جهان را
نخورده سعی تان، درفکر محشر
همه مخلوق عالم، از خدائیم
رویم روزی ازاین دهرستمگر
به پیش خالق کون ومکان ها
که باشد قاضی اعمال،درآخر
چه خوش با برگهء اعمال نیکو
شویم راهی از این دنیا به آن دهر
کنید یاد حیدری را دردعا ها
به شب های جمعه،هم وقت دیگر

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۷،۲،۲۰۲۱،سدنی