بغضی گلوی

بغضی گلوی سینـۀ من پا ره می کند
صدشکراشک ماتم من چاره می کند
گریه و عـذ رو لابۀ ما قلب نا کسان
سخت ترزسنگ مرمروخاره می کند

آغوش کشوده ایم چوبراد رولیک او
با تیــغ کـیــن سینـه ما پا ره می کند
درخون می تپیم چویسمل هزارحیف
او بی خیا ل تپید ن ما نظاره می کند
سوزد خراب سازدوویران کند وطن
بهر خــدای این همه پتیـا ره می کند
مرد م بزیر سا یۀ بیداد وجور وظلم
از جهل نصیب گفته و گزاره میکند
بی جرم وبی خطا ، مرد م بی دلیل
جرمی نکرده وقبول کفا ره می کند
آتش زند کنیسه ، درمسا ل ودیر را
درآ تش فسا د همه سنگواره می کند
ازبسکه خورده تیروخدنگِ روزگار
خون وطن زرگ رگش فواره می کند
با ید جگرشیرخرید وخموش نشست
قـلب فـلک حا ل وطن پا ره می کند
ریزندخون پیروجوان طفل وزن ومرد
عاذل رفیق به صبراستخا ره می کند
بودیم درمحا ق وند ید یم دمی خوشی
دربد رد لخوشیم که چه چاره می کند
بی همتیست اینکه ببسته پای ود ست
کی دشمنی به ما مه واستاره می کند
بیدا د وظلـم بود وکشتا ر بـی شکیب
مرد ا ن مرد را زغــم آواره می کند
نی قسمت ونصیب بود نـی از رفیـق
این ظلم بخلق مردم خونخواره می کند
خلق را فریفت د ین فروشان روزگار
این حیلت وفـریب بصد با ره می کند
ما را بد ست غیر ود وستا ن اجنبــی
بخاک وخون کشیده وهمواره می کند
کشتند دسته دسته صدها جوان وپیر
قــتـل وقتا ل طفل به گهواره می کند
یکروز با تهاجم سرخ وگاهی با سیا
نا مــرد ما ن پست مکا ره مــی کند
گاهی به پولیگون وزمانی بدهمزنگ
سرهــای بـریــده به قـنــا ره می کند
طرارها ربوده همه هست وبود ملک
امروزچوش خون خلق طراره می کند
ا نـد ربهــا ر وحـی گلستا ن روزگا ر
ا زصد هـزا ر گل جشنوا ره می کند
غما ز خا نه است د ل نا کسا ن لاف
خر د ود بلند ا ز د ل حراره می کند
قاچا قبران آ بروی ملک به پیش غیر
 آ نجا حد یث زر به خرواره می کند
خود بـوغـه می زند بمحـراب آرزو
صد ظلم بی اساس به میخواره می کند
خود را رئیس خواند وبابای خیل دزد
د زدی آ شکا ر با پشتا ره مــی کند
گــرهست رفیـق عـا د ل بینا وشنـوا
این حا ل زا ر ما چه نظا ره می کند
همدست ظالم است رفیق خاک برسرم
زیرا خموش سیل چوبتواره می کند
خیزش برای حــق ونا موس وشرف
عقل ود ل وخرد هزا رکا ره می کند
غیرحاضراست بمکتب بیداری وقیام
بر جهـل مستمر خود مفاخره می کند
از آ تشی که ا ز د ل ابرا ر سر کشد
کوها ود شت ها پر شرا ره می کند
کا رش زد ست رفته وما له می کند
با اهـرمن نشسته ومنا ظـره می کند
                  ****
                   **
* نژاد پرستی اصلی وکا ذ ب واکسن ندارد باید تداوی جذری شود(مثل یون ها ،مخدوم رهین ها ، پد رام ها ولعلزاد ها)
* پرنسیپ های وطن پرستی سرمایه داخلی بوده وما به تورید آن ازخارج ضرورت نداریم .
*ساتراپ نشین های پاکستانی ( مثل آقای کرزی وآقای حکمتیار) وسیا نورباکتری های تاریخزده (مانند آقای نوروآقای ربانی) که در مرداب گرم منافع شخصی برای بر اندازی در تلاش اند ،
* د سیسه بازیهای پولیس سیاسی که در جهت تضعیف روحیه ارتش ومردم صورت میگرد ودرخارج وداخل ودر ولسی جرگه به نفاق وشقاق وخیانت ذهنی آگاهانه و به تروریزم رسانه ئی دست می زنند ، سلولهای توطئه محسوب م شوند وباید از طرف عناصر آگاه ، شریف ووطن پرست وجامعۀ مد نی تحت مراقبت قرارگرفته وافشا شوند ، با تائید نظرات اقای عتیق الله نایب خیل درقسمت جواسیس باید توجه جدی وهمه جانبه به عمل آید .
*قنا ره =چنگک فلزی چند سر که قصابان با ن گوشت اویزان کنند .
* سیا نورباکتری = باکتری هائی هستند که در آبهای گرم میزیند وزهرکشنده سیانور تولید می کنند.
* تروریزم رسا نه ئی= قریب به اکثریت مدوعین طلوع نیورازداخل وازخارج (مثل قاضی عبدالرحمان با کلاه پوست قره قلی سرچوکی اش ) فرهنگ تروریزم رسانه ئی را ترویج می کنند.
* ما له کن بزرگ لقبیست که از طرف مردم  شریف ایران به اقای ظریف وزیر خارجه داده شده است ، چون گلما له انجام وظیفه میکند (از یکطرف دعوت طالبا ن به تهران واز طرف دیگر ...ما لی برا ی دولت افغانستان ).
کابلی