جــلای وطـــن

عمـردوروزه ام، بـه جـلای وطــن گـذشـت

یارب !چه کرده ام،که چنین درمِحَـن گذشت

تحصیل تا دکترأ کردم،که کـنم خدمت وطن

افسوس که حاصلش،همه دورازوطن گذشت

ازآنــزمـــان کـه کـــردم تـــرک کــشــــورم

روزم سـیـاه بـوده وشـب درحــزن گـذشــت

دائــم بـفــکر مـیـهــن زیـبــای خـــود بُـــدم

داغــم بـه دل زشـهـیــدان بی کـفـن گـذشـت

از ظــــلــــم یــــزیــــدانِ اولاد نــاخـــلــــف

شــد کـابـلم خـراب وظـلــم اهـرمـن گـذشـت

داوود شــد بــنـــا گـــر، ویـــرانـــی وطــــن

قتل های روس وغلامـان، در وطـن گـذشـت

عـشــق فـرهـاد جـانـفـدا،نـصیـب خسـروشــد

فـرق بشـکـافـتـه زتیشـه ی کوهکـن گـذشـت

درمـیـهــنـم هــزاران بـی گـــنـاه شـهیـد شــد

ظـلـم واسـتـبـداد قـاتــلانِ، هـموطـن گـذشــت

 

داشـتم آرزو،که رسم روزی،مـیـهـنــم

نقش برآب گشته و،آن وقت من گذشت

یـارب ! بحـق آنهـمـه پاکـان درگه ات

مگذار مابقی عمر، دورازچمن گذشت

کن حیدری به آخـرعمـر،راهـی وطـن

تا آخرین دقایق عمر،در وطن گذشـت

 

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۹،۲،۲۰۲۱،سدنی