قصا وت حنگ

کی از قصا وت حنگ د ست بر نمدارد
کی از لجا جت جنگ د ست بر نمیدارد
بهـوش با ش ویقـیـن کن د شمن من وتو
که مفت زملک فرنگ د ست برنمیدارد

تو گروگا ن جهل د ست چودری وفسون
زخوردن گوشتت پلنگ د ست برنمیدارد
ترا بورطه نا بودی کشنا ده است اخوان
زنیشزدن مارخوشرنگ دست برنمیدارد
ترا فریفته به غلمان وحور و باغ بهشت
توشیرماهی وازتونهگ دست برنمیدارد
مخور فریب دال وچپا تی ایران وروس
که غا صبان زنیرنگ د ست برنمیدارد
ترا بکــوه وبیا با ن بزورد ارو فــرستد
زد ین فریبی فرهنگ د ست بر نمیدارد
تو مغزشوئی شوی با د وای رونگردان
که خصم تو زنیرنگ د ست بر نمیدارد
کی از خیا نت جنگ د ست بر نمیدارد
کی ار جنا یت جنگ دست بر نمیدارد
مخور فریب که د شمن می براید زود
که زین بهشت قشنگ د ست بر نمدارد
دفینه ها ی توو موقعیت خا ص وطن 
که دشمن ازسراورنک دست برنمیدارد
ترا که ساخته جاهل و قا تل خونخوا ر
که دشمن هیچ ازین انگ دستبرنمیدارد
بحکم طلا وا لما س بود سنگ سنگ تو
حریص ها د ل ازین سنگ بر نمیدارد
ترا به زهر د ین کرده معتا د فــرنگ
که کینه جو بید رنگ دست برنمدارد
بیا که متحــدانه وطــن کنیم زنو آ با د
که کارصلح ازد رنگ د ست برنمدارد
شرنگ مردن ما بهرخصم شهد وشکر
جها نخارزشهد وشرنگ دست برنمدارد
زما له کاری دشمن مخورفریب که غیر
ز تقیه های بد آهنگ دست بر نمدارد
توخود بحال وطن رحم کن که نا کسان
زتیغ کشید ن واردنگ دست بر نمدارد
                    ****
                      **
کابلی


 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان