دخـتــر کـوچــی

بـدیـدم دخـتــرکــوچـی بــه لـوگـــر
چـومهـتـاب می درخشیـد،دیـدهء تـر
نـدانـسـتـم چـرا حالـش چنـیـن بـود؟
نـمـود آن نـازنـیـن،چـشـمـان من تـر

بگـفـتـم نـام زیـبـایـت چــه بــاشـــد؟
بگـفـت مـهـتـاب،نــام مـن بـداخـتــر
شـدیـم با هم دمی با گـفــت وگـوئـی
بـنــالــیـد ازجــفــای، قـــوم کـافــــر
بگفتا بودمی با یک جـوان دوسـت
 ولـی روزی زدنــدش،تـیــربــرسـر
بـرفـت آن نامـراد، از دهــر دنـیـــا
گـذاشـت تـنهـا مــرا،بی یـارو یـاور
شبی دیــدم بخوابـش،خوش وخنـدان
بگفـتـ توهم بیــا، اینجـاسـت بهـتـــر
نـه ازآن جـاهـــلان، روئــی ببـیـنـی 
نـه ازآن قـاتــلان، فـکـــری درســـر

خــدا کـرده نـصـیــب مـن شـهــادت
اگــرگــردد نـصـیــب تـو،چـه بـهـتـر
بـداری "حیدری"،ایـن قـصه کوتـاه؟
نبـاشد جـز جـگـــرخــونی،سـراســر
ســرشــت جـانــیــــان مــیـهـــن مــا
هـــیـشـه ظـلــم بــالای ضـعـیـفــتـــر
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۲،۲،۲۰۲۱،سدنی


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان