آ نطرف آ بها خا نه ای

آ نطرف آ بها خا نه ای ما بود پیش از این
خاک ما معبد ما بتخا نه ما بود پیش ازاین
خاک ما وآ بروی ما وسجده گاه صدآرزو
هستی ماجان ماجا نا نه ما بود پیش ازاین

خاک ما گهواره ایمان خاک ممزوج خون
ثروت دفینه اش خـزانه ما بود پیش ازین
خاک ماخا ک تندیس معبــود کهنسا ل ما
سنگ سنگش گوهردردانه ما بود پیش ازین
خا ک ما که شا د با شی جز ا یما نش بود
اشم وهو اصول فرزانه ما بود پیش ازاین
خا ک ما که شیره صهبای هوم جا نبخش
خاک ما خم جهی رندانه ما بود پیش ازاین
خا ک ما بنیا نگـذارورهکشا ی رند گــی
شورما مستی ما ترانه ما بود پیش ازایش
خاک ما بهروزی پندار نیک گفتار نیک
و کردارنیکش چغا نه ما بود پیش ازاین
سوشیا نتا با زگرد تا د یواشموغ گم شود
یشت پنجگانه توفکریگانه مابودپیش ازاین
آب برف آلودوسردوتوت ودوشوخوشاب
تاک انگورپرزمی میخانۀ ما بودپیش ازاین
حسرت بحرآب دریاهای سیراب وکف آلودبلب
سربسرکوفتن مستی مستانه مابودپیش ازاین
تنگ دست مردم باسعه صدرومهمان نواز
از شکوه طبیعت شکرانه مابود پیش ازاین
همنوا باشوربلبل شرشرآب ماه بدرشیرفام
رخوت شادی سمفونی عاشقانه بودپیش ازاین
ماهمه د لدادۀ عشق ، مست و شیدای ا تن
قرصک وغمبرزدن شورجاودانه مابود پیش ازاین
رقص با شمشیر وتفنگ گیسوی مشکی دراز
جلو ه ازطینت مردانه ما بود پیش ازاین
راستی خوش باوری واعتماد بر د وستا ن
منشاء ضعف وشکست دیوانه مابود پیش ازاین
زن ستا ن ومرد ستا ن  وملک نیکو پهلوان
مهد علم وفن این ویرانه بود پیش از این
خلق ساده ، دین خو ، خوش باوراما کاردشمنان
دین فروشان کافراخوان خصمانه بودپیش ازاین
جنگستان ،مامن وحشی جنگجویان گشته است
خا نۀ امن خاک د وستا نۀ ما بود پیش ازاین
                     ****
                       **
* اگر قرار بر این باشد که دولت افقنستان تمکین کند وبه دولت عبوری بدون درنظرداشت همه چیزموافقه نمایند وسیاسیون کاذب طماع ووطن فروش ومشترکین دولتهای قبلی دراعضا دولت عیوری نباشند که باید نباشند ، لذا
باید وحتمن جامعه بین المللی از طالبان نیز بخواهند که هیئت سی نفری موجود طالبان در دوحه حاضر به تمکین شوند واز قدرت برکنار شوندوتحت نظر دقیق ملل متحددر بین طالبان داخلی انتخابات بعمل آید و طالبان نمایندگان واقعی خودرا برای مذاکره به ترکیه انتخاب وارسال نمایندوهمچنان باید تاکید بعمل آید که هیئت سی نفری برحال که ممثل قاچاق تریاک ،قاچاق اسلحه ،قاچاق زن واطفال ووابسته به دولتهای پاکستان ،عربستان ، قطر ، ایران و......هستند دوباره انتخاب نشوند ، تا بد ینطریق نمایندگان واقعی مردم افغانستان  از هردوطرف برای آینده افغانستان تصمیم بگیرند و بدین ترتیب در معادله مساوات بعمل اید اگر مرضی در کار نیست. بقیه در آینده.  
اشم وهو= راستی بهترین نیکی هاست .
سوشیا نت = منجی در اوستا ، که دیگران مهدی اش میخوانند.
جهی = شراب برنج .
کابلی
20/2/2021