بهار

نوبهار است بر مذاقم  بادهء  لولاک   ریز
تشنه ای روی گلم رشحه ء ازبرگ تاک ریز
غنچه سان خار نگه می پرورم در بغل
جمع سازخاطرواین فضولی هابرخاشاک ریز

در دبستان که طفل دل عشق آموز اوست
فرصت فردای جوانی درلوحهء پاک ریز

در بهارکه دل دارد تمنای وصل دوست
طینت پارسایی درمجموعهءخاشاک ریز
ماخلقتٌ هذا باطلا- در رگ گل بخوان---
قدرت رنگین بهار در سبد ادراک ریز
مجمع جوشان کیهان گر توفان خلقت است
ساز صنعت بهاردر دل طربناک  ریز

بهاران است چون فرصت تجدید زندگی
تخم نیکی تا توانی،بربستر خاک  ریز
ازنمای سینه اش صد بهاران جلوه گر
خونبهای صدچمن درگریبان چاک ریز
دربهارعارضش سنبل تر غالیه گر
دود سینهء لاله رابرنرگس نمناک ریز
ازرخ نقره فام شگوفه در بهار حسن
سودهء زر سفید در دفتر حکاک ریز

ای حیاچون رنگ گل برچشم عاشق مپیچ
سرشت ناپاک رقیب دربن مغاک ریز
شبنم صبح بهاری بوی نازپرورده است
انفعالات عرق جمع کن برروی شکاک ریز
دربهار حسن که توفان شوق می آید بجوش
جمله بلای عالم بسر عاشق بی باک ریز

درسایه مزگان لشکر بیداد صف کشید
پیام صلح بهار بر سینهء سفاک  ریز
گونهء رنگ روشنگری برکهنه پندارها
اسرار زایش نو برصفحه استدراک ریز
ازبن هرمویش موج بهار می جوشد وبس
گرد سنبلستان بر فروغ مٍهرافلاک ریز
این نوبهارباخویشتن بوی صلح آورده است
دغدغه را در دامن ابلیس  ناپاک  ریز

     کلیفورنیا:   م . ش . فروغ


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان