در کشمکش واکسن

میترسم کشمکش واکسن انگیزه ای شود
ازرقابت تجارت کند عبوروجنگ سرد را
                                دو باره کند تکرار  
    دو باره کند تکرار
 در میان قدرت ها که زگنال ها میرسد به گوش

معامله ملیلرد دالری است
 گاه فضیلت  انسانی را  این
   کند خوار     
          به تفاوت های  نظر  درساینس و  علوم
                          قانعم
تا گر بشر بتواند برسد به حقیقت قضایا
اما اینکه:
رد کننده میگوید.بلی وهفتهء دیگر
                              بلی میشود نی
                                 یا نی دوباره میشود آن
این   جریان
ساخته است مارا حیران

روزه گیرنده میکند  افطار
  به تلاش و ابتکارات بشر صد بار سلام
سلام گرم تر از هزار احترام
                             که به بهبود بشر کرده است خدمت
اما قدرتمند، حرص به پول دارد و
 بیشتر می طلبد آنرا
     به خدای که دارد باور
    حق را  کند  اظهار
                            ما ملت غریبیم و کم بغل
 چشم  داریم به کمک دیگران
      همیشه بوده ایم
         خیرات خوار

         م . ش. فروغ
        ۲۵/۰۳.۲۰۲۱