گــریه ونا له زبیــداد د ا رم

   گــریه ونا له زبیــداد د ا رم
چون زدستت دل ناشاد دارم
با کم ازصف د شمنا ن نبود 
ترس ا ز فـتــۀ شغـا د دا رم

با شبیخون د لم بخاک افگنـد
کی دگر ترس از پهپا د دارم
بود رستخیز دا د گـری با ور
رسم بهروزی زین بنیاد دارم
د ل نه بستم جـزبه د ختر رز
د ل سـرکش د ل آزا د  د ا رم
چون زدستت دل نا شاد دارم
زان سبب نا له وفریا د دا رم
مهر خلق عشق وطن ایما نم
کـنـزسرما یه زاجــداد دارم
خط سرخ درره گزارازغـم
صد د فـتــر نـو زیا د دا رم
صاف چون رعدبرسراسرملک
یهـر نجا ت تو فـریا د دا رم
با هـمـه بیکسـی نـیــم تـنـها
بین مردم بسی همزاد دا رم
با همه ضعف ونا توا نی ها
بازوی سفت چو فولاد دارم
با حقوق گیرغیرد شمن خلق
جنگ سخت با ام الفساد دارم
همصف خلق پاک نهاد خود
یا ری با خلق پاک زاد دا رم
با همه رهبران کیش پرست
راه و رســم متضا د د ا رم
رهـنـورد م براه نیکمرد ا ن
با تشتت بســی عـنا د دا رم
جنگ قوم ونژاد دین وزبان
خا رجی زا د ه انتقا د دا رم
دزد در قا فله سبکتا ز است
فکــر بربا د ی شیــا د دارم
من زکشتا راین چنا نی د ین
کا فــرم فکــر ا رتــداد دارم
بین ا قـوام براد ری وقــوا م
با بلند گوی خورفریاد داورم
فکر آزادی ، سروری ونجا ت
یهرخلق های زنده یا د دا رم
بی نبرد نیست زند گی ممکن
من به این اصل اعـتقا د دارم
رزم وپیکار بهر حفظ شرف
استـوا ری چـو پــولاد دا رم
از قیام است رۀ نجا ت خلـق
سخت برحرفـم اعـتما د دارم
              ****
               **
با تائید کلی نظرات علمی ووطنپرستانه اقای عتیق جان نایب خیل "به پیشواز سال نو " یک تذکر جزئی را بعرض میرسانم :
اینکه نباید نسل نو درقرن جدید قربانی جنایتکاری دول استعماری ونوکران داخلی شان شوند بدین منظورمردم افغانستان بصورت عموم وجوانان آگاه وباشعورووطنپرست بخصوص باید برای حراست ازحیات خود 
وفامیل خود برای حراست ازشرف وناموس وطن بپاخیزندوبرای احقاق حقوق حقۀ خود مانند همه ملتهای زنده جهان برزمند ووثیقۀحیات لازم وباشرفانه را بدست آورند ، آقای عتیق جان.نباید مردم دست زیرالاشه  بنشینندومنتظر جبر تاریخ باشند. بطور خلص عرض میدارم ستمکشان وتودهها وکافۀ مردم افغانستان میباید وبایستی که هم در مسیرتحولات جذری وهم در فردای تحولات در سرنوشت خویش شرکت فعال داشته باشند  شرکتی هم آزادانه وهم آگاهانه . تمنا دارم عرایض دوستانه باعث ملال خاطر عاطر شان نگردد.
* هیئت ملل متحد باید تمام ارتباطات طالبان را با  اختپوت و مافییای بین المللی مواد مخدر ، سلاح ، قاچاق اطفال وزنان را مکشوف وبدولت جدید مستند وبرای قطع دایمی آن اقدامات لازم اتخاذ نماید .
* هیئت ملل متحد باید تمام دارائی های تحریک طالبان در بانکهای پاکستان ، عربستان ،اروپا و...را ارزیابی ودر یک بانک داخلی بنام " بانک آشتی ملی " جمع ومتمرکزسازد واز آن برای معشات رهبران ، صفوف طالبان ( بیوه ها ، معلولین ومعیوبین هردوطرف ) مادام العمراستفاده شود .
 *هیئت ملل متحد باید تمام ذخائرسلاح ، مواد منفجره ، ساختن مراکز واسکتهای انتحاری ، دستگاهای ساختن بمب های چسپکی ودستگاه های تهیۀ موتر انتحاری را مکشوف وبرای دوات جدید برملا وتسلیم نماید .
* هیئت ملل  متحدباید سران ستاره دار طالبان را نسبت کارهائی که علیه مردم ، مملکت وآبادی شهرها نموده اند ، وادار به عفو خواستن علنی نمایند تا کافه مردم افغانستان با اراده واعتقاد محکم وراسخ آنها را در آغوش گرفته وباین طریق "اشتی ملی  " بعد ازتوقف جنگ واتش بس تحقق پذیرد .
*هیئت ملل متح برای اسکان مجدد صفوف طالبان در ولایات مربوطه شان یک یک نمره زمین وکمک مالی لازمی را برا ی ساختن سر پناه وآغاز زندگی نوین شرافتمندانه از بانک "آشتی ملی" ترتیبات ضروری اتخاذ نماید .
*سلاح ها ومهمات طالبان در حضورداشت هیئت ملل متحد به منسوبین دولت جدید تسلیم ودر مراکز محفوظ حفظ ونگهداری شود .
 *هیئت ملل متجد برای تمام افراد ستاره داروصفوف طالبان تذ کره الکترونیک توزیع نماید تا همه مسجل ودر بانک " آشتی ملی" تثبیت شوند .
* هیئت ملل متحد افراد نفوذی طالبان را در اعضای دولت ، اردو ، پولیس ومراکز استخباراتی شناسائی وتثبیت به دولت جدید معرفی تا برای حفظ جان شان از ترورهای انتقامی ، اقدامات لازم بعمل آورد .
*هیئت ملل متحد برای قطع ارتباطات طالبان با نمایندگان تمام دولتها ، حامیان وکمک دهندگان طالبان بحیث تحریک طالبان مثل پاکستان ، ایران ، روسیه ،عربستان ، امریکا و.... تعهد وتضمین عملی اخذ نماید.
* هیئت ملل متحد مطابق قوانین بین المللی ، افغانستان را منطقۀ آزاد ، مستقل اعلام وبیطرفی عام .تام وکامل آنرااز تمام پیمانهای نظامی وسیاسی تضمین و اعلام نماید .
*هیئت ملل متحد براِ ی بازسازی زیربنای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی افغانستان متکی برعناصرشریف  ، آگاه ووطن پرست وبا ایمان به خدمت بمردم ووطن (نه نمایندگان دولت قبلی وسران قومی وقبیلوی ) برای دولت جدید پلانهای مواثر وعملی ترتیب وهمکاری نماید .
                            ****
                              **
کابلی