ندارند طا لبا ن صلح وصفا هیچ

ندارند طا لبا ن صلح وصفا هیچ
نمی د انند بجز جــور وجفا هیچ
شب روزمیُ کشند مرد م مظلوم
ندا رند د رحها ن ترسِ خداهیچ
بخون غلـتـد زن ومرد پیروبرنا

ندا رند ترسی ا زروزجــزا هیچ
زخونخـواری نگیرند دست ازچه
نبد جزخون جنونش را دوا هیچ 
بخون چون یسمل زارغنچه وگل
نمی رسد بعرشش این صدا هیچ
چنان غرق جنونتازی خون است
که نبود گــوئی با خلـق آشنا هیچ
نیـا ید چینـی هــرگـز بر جبینش
ازین کشتـا ر پــوچ ونا روا هیچ
به این وحشیگــری وحشتگرائی
ندارد در جهــان مثل وهمتا هیچ
ندا رند شرمی از خلقهــای جهان
ندارد گــوش بر حـرف دنیا هیچ
زهمشهــری وشهــریت گـریزان
نداند باهمـی زیست ومــداراهیچ  
بود مجــری وقا نونسا ز وحشت
نـدا ند ا لـتـفـا تــی بر قضـا هیچ
زد نیــا ی حقیقـت د ست شستـه
نـدا نـد جــز سرا ب ما سوا هیچ
بکش بکش گـرفتـه است زقران
نخــوانــده رحم برخلق خدا هیچ 
شنیــده قصــۀ از حــور وقـصور
نخــوانــده حرفی ازروزجزاهیچ
فـقـط امروز بود کشتا ر کشتا ر
ند ا رد رهـنـمود بر فــرد ا هیچ
زجـنـت وبهـشت شیرین دها نش
ند ا ند ویل تلخ د وز خ  هـاهیچ
بمـلیــون عـلم د نیــا پشت کـرده
نیا مــوخته بجـز حرف ملا هیچ
مـلای کجــرو ، گمــراه فـا سـق
سیهــکا ر کا فــرعـلـم خدا، هیچ
زکجکول تریا ک ا ست نمکخور
بجـز حــرام نخـورده بینـوا هیچ
زحــل وعـقــد مسکــو رونتا بـد
هـوای لنــد ن وقـصر بیضاهیچ
بجزغوغا ی د ین اسلامی دولت
ندارد حرفی این طوطی نما هیچ
برای او بــود د ین چون گـیـوتن
که جز کشتن نبا شد دستگاه هیچ
ا بـو ملجـــم بود پـیـشش رهبـــر
ابــو لهــب بــودهــم پیشـوا هیچ
یـزیـد وشمـروشـریح استـاد ا ن
ترمپ بـوتـو ُمشرف رهنما هیچ
هنر ها ی ظریفــه نزد ش حرام
کجا الفت بجز صوت خرها هیچ
به پنج وقـتی دهـد دعـوت کشتا ر
بجـز کشتن نـدارد هیچ صلا هیچ
بود ا یزا ر ودستا ر چپلـی پتکی
مقـد س جـا مه ای ا ز ا نبیـا هیچ
تعـصب نـژادی فـا شیسم دینــی
تشد د د ر عمل فـضل وحیا هیچ
خواص علـم الحیـوان خواند کامل
د گرعلمها همه مفت وخطا هیچ
حقوق بشر است د ر نزد ا و شر
نمــی ترسـد بجــزاوا ز بـلا هیچ
هیولائیست طالب ساخت شیطان
که نیست جزاهرمن اورا خدا هیچ
خط اسلام – آ تش بس نخــو.اهـد 
عجـب ا سلام نا ب ومــدعـا هیچ
                ****
                 **
شنبه 30 حوت 1399