رویای شیرین

مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را
خیال آمیز تر کن دم بـه دم اشعار رنگین را
نگارستان هستی نقش درنقش است بی پایان
هـنـر تا بی نهـایـت پـرورد نقـشِ نگارین را

 

میـان گلـشـن انـســان هـر گل جلـوه یی دارد
بنازم نرگس و نیلوفر و ریحـان و نسرین را
اگرخواهی که بینی عمق فرهنگ و تمدن را
ز ژرفـای دل پاکیزه بگشا چشم خـوشبین را
صدای تیشۀ فـرهـاد هنوز از کـوه عـشق آید
ز بزم خسرو آرید نغمه های شورِ شیرین را
به چنگ رودکی طـرزِ نکیسا جـلوه ها دارد
به راگای کـریشنا سُـر کنید اوزان دیرین را
نـوای مـولـوی از روم و از بلخ کهـن خیزد
پر از گلواژۀ عشق و طرب سـازیـد آیین را
سرود حافظ وجامی وبیدل عشق انسان است
زبان وحـدت دل هـا بخوانید شعـر پیشین را
وفا وعشق و دوستی ومحبت را کنید افزون
که در دل هـا بتابـانـد نـور مهـر بـرزیـن را
جهان دل زشوق عشق ومستی تا شود لبریز
به رنگ تازه باید گفت شعرویس ورامین را
به استقبال دل ها مطرب و ساز وغزل آرید
ز صهـبای نگاهی پـر کنید رودِ شـرایین را
بـه بـزم آفـتـاب آریـد اگـر محـبــوبـۀ دل را
به کنجی ماه بنشانید و کنجی عقد پروین را
اگـر افـراط طالب خانه را زندان زن سـازد
در اذهـان همه ویران کنید زندان سنگین را
به چنگ شب کند پنهان اگرخورشیدتابان را
درآغوش سحر افشان کنید زلفان مشکین را
اگر سازوسرود وبزم شادی را کشد درخون
به آهنگ پـریـان دور سازیـد دیـو نفـرین را
چه داردجنگ طولانی به جزویرانی وکشتار
به هـمـت بشکنید شمشیر خونین شـیاطین را
7/4/2021

 

رسول پویان
نفس دلربا
نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است
بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب است
ملودی که شده سـُر بـا چـونـین ترتیب
نماد جلوۀ ساز و سرود و تهذیب است
نـوا که از نفـسِ دلــربـا شــود جـاری
به دردِمزمن دلهای خسته طبیب است
ترنجی نازی که بر بام دل فتاد ازدور
مرادنامه و پیغـام عشق را زیب است
ز بـاغ سـیبِ زنخـدان میـوه بـر چینید
هنوز در سـبـد آشـنـای دل سـیب است
کـتـاب کهـنـۀ تقـدیــر را ورق گـردان
بدست عشقِ دلی شه کلید نصیب است
اگـر دلـی بـدهـد آشنایی از سـر صدق
هزار دل به قدمهای یار تصویب است
زبـان اگـر سـندِ قـول عـشـق دل گـردد
سرودونغمه وبیت وغزل مکاتیب است
امید و وعـده بـه آرمان دل پیونـد است
قرار دیدن و سیروسفر به ترتیب است
به جـان عشـق و محبت کنند حمله ولی
بنای رابـطـۀ دل بـرون ز آسـیـب است
بیا که مـدعی انگشت مانــده بـر دنـدان
سر تفکـر و احساس دل در جیب است
نگاه دیـده و دل چـون گـره فـتـد بـا هـم
عجب مدارکه ازهرطرف ترغیب است
نوای صلح وصفا را ز اهـل دل بـشـنو
که بـر گـروه ستمگـر پـیام تأدیب است
بقلب سنگی افراط صلح وسازش نیست
نفیرنفرت ونفرینِ جنگ وتخریب است
مگـر نتیجۀ بن قیل و قال طالب نیست؟
زبزم ترکیه داعش دوباره سرتیپ است
اگـر مقاومت و عقل و علم بـاهـم گشت
بدان که دشمن مردم در سـراشیب است
9/4/2021


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان