داوود خان ظالم

زظـلـمـت گشـتـی داوود، خـانه برباد
هـمـه خُـردوبزرگ،تــاطـفــل نـــوزاد
 به چهارروزه قدرتِ فانی درایـن دهـر
 خـراب کـردی دودهـر،ازبـیـخ وبنیــاد

 گــرفـتـی خـلـق وپـرچـم را تـوهمکـار
کـه بـودنـد نـوکـــران روس الــحـــا د
اگــرخـلــق و،وگــرپــرچــم نـمی بــود
نـمـی شــدمُلــک مـا ،ایـنـگـونـه بـربـاد
اگـرچـه خـود بـودی،ازدل وطـنـدوسـت
زخـود خـواهـی،وطـن کـردی تـوبـربـاد
 بـکُـشــتـی بـی گـنـاهــان را تــوبـسـیــار
زدسـتـت شــد هــزاران خــانـه بــربـــاد
شـکـنـجـه کردی بیحـد،هـرکه خـواستـی
نــه تــرســی از خــدا،نـی داد وفــریـــاد
 رســانـیــدی بـقـــتـــل مـــردان کــشــــور
 کـه بــوده انــد بــه مُـلــک،صـالـــح اولاد
شکنجه کرده کُشتی،میوندوال مظلوم
مـلـک خـان وشـعاع وخـیـلـی افــراد
هـمـه قـتـل ها که تا امـروز به میـهـن
شـود، خــون هـمـه،بــرگـردنــت بــاد
نـمـودی"حـیـدری"یــادی زفــرعـــون
بــس اسـت آخـردگـر،ازظـالـمـان یــاد
خـداونـد عـادل ودانــاســت زاعـمـــال
بـگــیــرد داد مـظــلـومــان، زشـــــداد

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۱،۴،۲۰۲۱،سدنی