کیش عشق

دل فسرده یی را گر به خنده شاد کنید
نشاط و جنبش و دل زندگی زیاد کنید
تـرانه یی که نـوازد گـوش دل هـا را
بـه جـای گریـه و انـدوه دل نماد کنید

ربـاب و تنبک و تـنبور محفـل آرایند
بـه نـغــمـۀ دل مطـرب اعـتـمـاد کنید
ز خشم مفتی و شیخ دغل به پرهیزید
به مهر و نرمی دل تا که اعتقاد کنید
صـفـات ایـزد دانـا هـمـه بـُوَد نـیـکـو
اگر که دیده ودل خالی از تضاد کنید
کـتـاب راز بـقـای طبیعت ار خوانید
زنوحکایتی از آب وخاک و باد کنید
گـشـاده بـاد مســیـر تـکامـل انـســان
بـرای رفــع مـوانــع اجـتـهـاد کـنـیـد
در تعصب و افـراط را کنید مسـدود
در مـبـــارک آزادگی گـشــاد کـنــیـد
زلال چشمۀ دانش همیشه روشن باد
روان خـامـۀ دل را یـم سـواد کـنـیـد
به کشوری که زبـان و قلم بُـوَد آزاد
پذیـره آیـد هـرآنـچـه که انـتـقـاد کنید
کسی به باورو ایمان کس ندارد کار
چه حاجتست که با زور ارتـداد کنید
به اصل گوهرانسان اگرشود رجعت
حذر ز وسـوسـۀ قـومی و نـژاد کنید
همیشه عشـق بُـوَد منـبـع انـرژی زا
به هر طریقی که پیونـد با مراد کنید
دل شکسته و هجران کشیده گر یابید
ورا به لطف ومحبت هماره یاد کنید
به کیش عشق دلی را اگر کنید خرم
فزون ازانکه هزارمرتبه جهاد کنید
30/10/2019
 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان