صلـح با هــودج

صلـح با هــودج بهــا ررسید
سبزوشا داب همچو یاررسید
صلح با هــودج بهـا ر رسید
خلــق عـمـری انتظا ر کشید

د ور ا زتو د ل زکلفت غــم
همچوبسمل بخـون خود تپیـد
گـوش بآ وازبا د وشرشرآب
خون د ل ازهجوم ماتم وغم
بهر پیغاموحرف ونامه شنید
روزد رآ تش ا ندوه وشبا ن
زار زار در شرارغم نا لیـد
روزهـا وسا لها ا ز بط غــم
ساغــر لبریز حنضل چشید
آن لبا س نو هزا رسا له اش
کهنه شد فرتوت وازغم درید
قا مت سرو روانش زانتظار
خم شدوچون بید مجنون خمید
صدهزاران تیراندوه دردلش
بی سپردر سینه زارش خلید
پر نمود پسخانۀ تحت الشعور
غصۀ طاقت شکن پست پلید
زیرنا م د ین وثن کند بیخ ما 
در لجـن رسم ابا طیل پرورید
سازوبرگ تازگی درشاخه اش
زرد گشت وزسموم غــم تکید
ساغـر رطــل گران نا شکیب
با فغـا ن ونا امیــدی سرکشید
پرپرگشت وشیـرا زه گسست
ز هجو.م وحشت اوراق مجید
برد ازیاد شورومستی وسرور
ترک عالم کرد وگورغم گزید
همچو صید تیرخورده نا امید
از کف صیاد وجنگل وارهید
د رمغا ک تیره وتا رسکوت
ازغـرور شا دی صحرا برید
نورازچشم هوش ازسردل زبر
شا دی از دلخا نۀ جا نش پرید
با زغـیـرت با زهمتت یکسره
ازمحیط خاطرش یکد م رمید
دورازعلم وادب هنجار خوب
سوی دارجهل وغفلت سرکشید
از د ماغ خلــق برامـد دود آه
مرغ دل عمری بخون خود تپید
پیش سیل غم مدارا کی شود
زان شـد یم بشکسته ونا ا مید
اینزمان تعمیرمنزل لازم است
باز آ ویرا نه را سا زیم جد ید
دور ا ز توسا یۀ هما بر سرم
تیره بود ا زسا یه بــوم پلیـد
بر چمن زا فسون بیداد وستم
لخت د ل در خون خود آ گنید
دیدهها ازبسکه خون افشان شدند
یوم ممطر سالها ی ما گرد ید
صلح درراه است ایدل شاد زی
عا شقا ن مژده بها ران رسید
همچومن بروی دنیانیست کس
کاینچنین بنام د وست ظـلم دید
خلق سمندرگشته است ای صلح بیا
وارهان اورا ازین درد شد ید
گیر د ربر شاهــد آشتی ومهر
تا فضای اعتما د گرد د پد یـد
با ز آ وتا زه کـن سوخته وطن
زانگه زهر زعفرانی ها چشید
دورازعلم وادب کوهگرد جهل
روح دام وحش در خونش دوید
با ز آ تـا بـا ز آ یـد رنـــد مست
آنکه جز باده آی عشقت نمکید
خلق امروزاست بتنگ اززندگی
از چنین اوضاع واحوا ل پلیــد
باز مـردی با زشها مت وعشق
از عقول وخاطرش یکدم پرید
باز آ کــزد وریتـو سا لها ست
بر سر خلق رخش غم تند دوید
باز آ صلح خاطرم تالاب خون
از هجوم وخدعۀ دشمن گردید
با ز آ بنشین د ر گلــزار نا ز
زانکه بیچاره عمری مهرندید
اند رین ما تمسرا یکــد م بیــا
باز آ غمخا نۀه ئی دل کن سعید
نه قدم بر تا رک اند وه وغــم
ای تو فرخنده سیمینبر ناهید
باز آ شاد صلح با هودج مهر
زانکه عمری دل برنامت نازید
بازآ صلح بابهاران دست بدست
بازآ د ر چشمۀ د ل کن تعمید
شاد زی دل صلح نودرراه است
عا شقا ن مژده بها ران رسید
باز آ سا قی بیا ور لعل نا ب
بین که صلح برکوچه باغ ما رسید
هوشدار د شمن جزیره نشین
د ر ره تو د ا م نـنهـد با توکید
ترسم از د شمنا ن د شمن یا ر
چون شغاد بهر توچهی نکشید
ترسم این رهزنا ن رهـت بزنند
تا شود آمـد نت د یـر وبعیــد
سود جویا ن پلا نهـا د ا رند
فکرشا ن سود بود سود مزید
دلم ا زترس سخت می لــرزد
نکنـد د شمنا ن شوند فــرشید
تکیه بر علم وجسا رت بنما
ره سنگلاخ پرا زقواد وقوید
چشم در راه تست خلق غیور
چشم بر راه تست بی ترد ید
د شمنی که شکست ها د یده
هست بیادش شکست وخوید
دشمنان شکست خورده بخشم
یکجهان زهر کرده اند خرید
تکیه بر مهروطن عشق خلق
تکیه بر عـلـم نجا ت جا وید
تو بزرگمهر سعادت وامید
روشنی بخش بملک خورشید
با ز آ خلـق تا شود بهــروز
رستخیـزی نو بنهـنــد تمهـیــد
سا قیا زان آ ب آ تشبا ر ریز
تا شود پخـتــه عا شق خویــد
              ****
                **
وثن =خرافه – اوهام .
خوید = خام – نارس .
سه شنیه حمل 1400
کا بلی      


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان