در فکــروطــــن

"دیـشــب بـخـــدا خـمــار بــود م"
درفــکــــروطــن،فـگــــار بــودم
ازاول شـــب بــه لــوگــــرم بــود
پـاســی بـگــذ شــت،مــزاربــودم

رفـتــم زمــزاربـســوی شـغـنــان
زیــبـــا گلــی را ،کــنـــار بـــودم
آ نـگــاه کـه بـه بـامـیـان رسـیــدم
شـا هـکــار زمـان، نـظـــاربــودم
زآنـجـا بـرفـتـم بـسـوی پـایـتـخـت
در کـــابـــل گــلـعـــــزار، بـــودم
درآخـر شب به وقـت صـبـحـگــــاه
بــرتــوســن بـخـت ســواربـــودم
یـارب !چه شـبـی بـودش دیـشـب
در مـیــهـــن وبــا نـگـــار بـــودم
آخرچه شد حیدری که شب رفت؟
دیــدم کـه هـنــوزخــمـــار بـــودم

پوهنوال داکتر اسد الله حیدری
۲۴،۴،۲۰۲۱،سدنی
فگار- آزرده،خسته،رنجور
فرهنگ فارسی عمید