جنگ میهی

میهن پیرم جوا ن آ ثا ر ا ست

پیرعا لیشا ن من فخا ر ا ست

گرچه درظاهرتفنگ می کشد

د شمن اصلی تفنگـد ا راست

طا لبا ن هرچند قتل عام کنند

پاکستا ن د شمن غد ا ر است

میکند با مر انگلیس ا ین جفا

دست عرب درپس اینکاراست

طالبان راآب حیات دالر است

او زلطف امریکا کامگاراست

مخزن سرشا ر پولهای عرب

درکف طا لب ذوالفقا ر است

بانی ا ین کارخداوندان زور

دست طمعکا راستعمار است

خلق گیتی د ا ند اسرار نهفت

پاکستا ن د ر طمع گلزار است

خود پرستی نا مبارک حا لتیست

چود ریها غرق این پندار است

خلــق ها مقهــوربید ا د وستــم

نا امید از د رگه دا دا ر است

غرق دین خوئی وبیگانه زخود

غرق در توبه واستغفار است

مردی ومردانگی برده زیاد

در تگدی نزد هر طرار است

خفته در قلبش شرار سر کشی

غرق در پنجۀ استثما ر است

آن ستیغ کوه بیداری کنون

چون کویر خاره هموار است

پرگنۀ عزم واستقلال وشور

چون علفزاربهرجهانخوار است

آ ن افغا ن مرد میوندی پندار

در فغان از طا لب بیعار است

آنکه بشکستا ند پیر کهنه کا ر

اینچنین مهجور در ادبار است

آنکه بشکستاند جهانخواران را

این زمان مقهور استکبار است

در خرابات د ل خلق ها کنون

آنچه که رفته زیاد ایثار است

گشته ویران کاخ استغنای خلق

رهی ماند ه ازآن مختار است

رهــزن عــزم ووقــا رخلق ها

د ین اخوا نی بی مقدار است

کرده تخد یر خلق سلحشور را

د ین اخوانی زلتبار است

شاخ برنتی خلق ها شکست

پول پرستی های د ین سالاراست

سرفرازی ها وفرهنگ غرور

این زمان مد فون لجنزار است

خرد کردند روح میوندی تبار

خلق را صد پا ره کرده ارنفاق

دین اخوان دین ، نه ، لجنزاراست

طا لبا بگذ ر ازین اصرار خود

خلق از اسلام توبیزار است

نوکر اغیار وزرخرید رهی

طالبان وسیلۀ کشتار است

دعوی شرف زکشتار داردا

آنکه عاری از شرف وعار است

گررود طا لب به هفتم آسمان

خونخوارولافزن غدار است

این وطن میراث هزاران قرن

نزد تو با زیچۀ بیکار است

خلق بپا خیزد بهر ُبود خود

ُبود او امروزدرانکار است

د شمنا ن خواهند نا بودی ما

صد هزار دسیسۀ درکار است

چود ری را میکنند سالار ما

طالبان نوکر بی مقدار است

کار خلق امروز جنگ میهنی ست

اند رین ره مرگ افتخا ر است

ژاژخا ئی میکنند بر ضد خلق

غافل ازین اژدر کهسار است

جاودان خلق سلحشور وطن

جاودان تا د ور د وار است

فکر آزادی پرستی نزد خلق

همچو هندوکش استوار است

* فخار از فخر بسیار افتخار کننده ، کوزه گروسفال فروش .

*ازمدتها باینطرف از طرف اشخاص زینفوذ عسکری وکشوری ولشکری واطلاعاتی دولت امریکا ، ناتو،سناتوران صاحب نام ونشان امریکائی به دولت افغانستان ، مردم افغانستان وبصورت اخصبه زنان افغانستان هوشدار واولتیماتوم داده می شود مبنی بر اینکه در صورت خروج عساکر امریکائی وناتو از افغانستان ، جنگ داخلی مدهشی صورت میگیردواز اثر آن احتمال پارچه شدن افغانستان نیز میرود. هیچکسی لطف نمکند وراه بیرنرفت از حالت مدحش مذکور را ارائه نمکند ، اما تلویحا تلقین میشود که وجود نیرو های مذکور ضرورت فوری داردوثانیا تسلیمی عام وتام افغانستان به طالب را گوشزد میکنند.

اما نکته قابل ذکر وپر اهمیت را احدی تماس نگرفته است . چرا جنابان و محترمین برای طرف طالبان ، پاکستان ، عربستان......اخطار نمدهند ودر ذهنیت انها هراس وتشویش خلق نمکنند که اگر کمکهای امریکا به طالبان و پاکستان قطع شود انها هم به شکست حتمی وفاحش روبرو میشوند وسبب سقوط دولتهایشان میگردد. چرا شکست ومحو فزیکی تحریک طالبان را به آنها هوشدار نمیدهند وآنها را بر حذر نمسازند که تداوم اکمالات ونوسازی سلاحهای شان فقط با پول قاچاق مواد مخدر مقدور نیست . چراهمه ازما بهتران ، سیا -ستمداران کهنه کار ، متقاعدین کارآزموده وجنرالهای پنج ستاره وچهار ستاره قضیۀ افغانیتان را دوطرفه مورد بحث وقضاوت قرار نمیدهند وفقط به تولید هراس ووحشت وترس بیکطرف جبهه اکتفا میکنند. این یکجانبه گری سوال بر انگیز است . قضیه نشان میدهد که همه کارشناسان ومتخصصین خارجی وچوچه ابدالهای داخلی شان از یک منبع آب میخورند ودستوری عمل میکنند . تولید وحشت در بین مردم افغانستان وشکستاندن روحیه آنان .

*طالبان داعشیان وسایرگروپهای تروریستی حق واختیار واجازه دارند که هدیۀ چسپکی وموترهای انفجاری را به افغانستان بفرستند واعمال کنند. چراماهم این اختیار واجازه را نداریم ؟ کدام قانون وکدام بادار بما این حق را تفویض نکرده ؟. حالا که دوستان (ا) رخت سفر یسته اند ، باید ازین حق ناجایزخود بر علیه نورچشمی های بین ا لمللی که تا امروز چین قاش پیشانی شان چون دستورالعمل ، د ستهای مارا بسته بود باید وحتما تجویز جدی بگیریم . طالبان ودیگر تروریستان به واسکتهای آذین یافته ، موتر های یک کلید ترمیم شده وچسپکیهای دهن شیرین کن ضرورت دارند.

*در جنگ اختیارات ما محدود باین بودکه درظرف این بیست سال نشسته بودیم که طالبان یک منطقه را بگیرند وتمام هست وبود واسلحه وجبه خانه انرا غارت کنند ، بعد ما آنرا باتحمل تلفات بسیار دوباره پس بگریم (دفاع فعالانه) وما جبرا حق تعرض فعالانه را نداشتیم .... ، آیا 20سال تحمل بی اختیاری کفایت نمکند؟. آیا امروز که امروز است وخطر سقوط ونابودی مملکت مطرح است باید هنوز هم بقاش ابروی دیگران ببینیم وازین حق خود یعنی به تعرض فعالانه بر مواضع طالبان که خوب تثبیت شده است دست نزنیم. شرم وحیا وحجب واطاعت با چشم بسته دیگر بس است .بگذارید انها هم مزه شیرین تعرض غافلگرانه مارا بچشند .

کابلی

 

 

 

 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان