دیگر شوال عید من نیست

 رشته فکرم درگیروموی پیچ در پیچ 
گره های نوبرین زلف پرتاب  میزنم
خمارچشمی  برخیالم سایه  افگند
با خوبان خرابات می ناب  میزنم

 زانکه فرصت عمررا نیست بقایی
پیالهء پی در پی  با شتاب  میزنم
مبهوت خط جام و نقش مانی مدام
گونه حدس ها درفصل الخطاب میزنم
اندیشه ، بین حق و باطل در نوسان
ره عافیت بین زشت و ثواب میزنم
زندگی  بخاریست از یک آب جوشان 
چرت هایی رنگ رنگ درین باب میزنم
به عید میگویم با ما دیگر سخره مزن
با دیده خون بار ره سیلاب  میزنم
قتل های عام دامنگیر اولاد معصوم
جگرخویش به مجمر کباب میزنم
گر چه مومنم دیگر شوال عید من نیست
ناگزیر  بیگانه را  دق الباب   میزنم
گفت خواجه تنگم ازتضادها درگفتارها
   لا  جرم  دست به انقلاب   میزنم

            م.ش. فروغ
         امارات متحده عربی :۰۹/۰۵/۲۰۲۱  
        فصل الخطاب: کلام قاطع و قناعت بخش
           که حق را از باطل تبیین وجدا کند.
   
 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان