پــغــمــــان

چه زیبا شهری باشد، شهر پغماان
 به گرما،راحت جـــان بوده پغمان
 به تـابـستــان گــرم شــهــر کـا بـل
عــجــب آب وهــوای دارد پغـمـان

به هـر سـو دره هـای سبـز وخـرم
کـه آبـش آیــد از کـوهـای پـغـمـان
خـدا دادسـت عـجـب زیـبـا طبیـعت
 بـه هرکـنـج وکـنـار شهــرپـغـمــان
 بـه شــب هــای بـهــارومـهــتــابـی
 بهـشـتـی بوده است، تـپـهء پـغـمـان
 بــرای مـــردم کــابــل بـه گـــرمــا
 چه زیبـا میـله جائـی،بودست پغمان
 شـب یـلدا اگـرچه فصل سـرماسـت
 جوانــان میـروند،شـب را به پغمان
 چـه شـد؟کیـن نعمـت مخلـوق کابـل
 گـرفـتـه شـد زدوسـتـداران پـغـمـان

سـرطـان آمـد وکـشـورگــرفـتـــار
به صدها رنج وغم،منجمله پغمان
بـلائی بـی خـبــرآمـد بـه مـیـهــن
بشد قتل وقتال هـرسـو به پـغمـان
به هر جا دزدی وچورو چـپــاول
شروع کرد غـاصبـانِ شهرپغمان
یکی کرد قبضه کلی شهربر خود
هزاران نا توان، بی جا به پغمـان
چه بـد دیدنـد؟ زاسـلام عــزیـزش
وهـابـیـت بشـد رایـج بـه پـغـمــان
الهـی رحـم کـن تاکی چنیـن حال؟
که بـیـند "حیدری"، دوباره پغمان

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۷،۵،۲۰۲۱،سدنی