چیست آیین ؟         

چیست راه وروش در زندگانی؟ دین
می برد از اشتباه مارا سوی   یقین
لیس للانسان الا ما سعی بخوان
سرنوشت را درسعی خویش کن تعیین

کنش و واکنش  درمیزان خرد نه
کلید بخت از هوا نه افتد بر زمین

بی سوادیست عذر بد تر ازگناه 
علم  متعالی  در بالا و    پایین
با خالق راست با مخلوق باش دل قرین
به کس ضرر مرسان ،    اینست آیین

(ما اصابک من حسنه فمن الله 
مااصابک من سیته فمن نفسک)
نکویی گر رسد ت از خدا دان
بدی هارا  در عمل خویش بین

  م.ش. فروغ
 امارات  :  ۱۵ جون ۲۰۲۱
یاد داشت : با ملاحظه ء نوشته ای  در سایت افغان پیپر  از قلم آقای  عبدالشکور اخلاقی  این اثر فی البدیهه
به وجود  آمد . 
 در راستای  ۴ مصراع آخر  آیت ۷۹ سوره مبارکه النساء مطالعه شود .

      دشت تفتان
ز بیم  مرگ است ودرد ومردن ومرض
به سراغ دوست ، دوستی اگر نمی  رود
همه جا چون دشت تفتان خالی و خموشان
کوچه و بازار، مردم ازخطر نمی  رود
کرونا آفت آسمانی و مایه ای خوف
طاعون مهلک، از دیار بدر نمی رود

امنیت ملک از ظلم ظالم گشته  خراب
ستم است برما،درزمین بربشرنمی رود
صلح است خواست مکرر،ولی نیت مکدر
از غرور طالب  امیدی به قطر نمی رود
بلایا صلح و آشتی را است اندر کمین 
کزتحریک غیرنهالی به ثمر نمی رود

همسایه مایه ای درد و عذاب همسایه
والجار ذی القربی بگوش کر نمی رود
ملتی که بر بال  کرگس دارد ترحم
دیگری در قلمرو خیرالبشر نمی  رود
              م. ش. فروغ

        
 کابل :    جون ۲۰۲۱
نوت  :-  در اخبار بی بی سی اعلام شد که یک (کرگس هیمالیایی ) در ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت بامیان
     که بالهایش آسیب دیده بود و قادر به پرواز نه بود توسط مردم یکاولنگ به این اداره منتقل و پنج ماه تحت مراقبت و
     معالجه قرار داشته. بعد از کسب صحت دوباره  به طبیعت برگشتانده شد. این پرنده  در جمله کرگس ها ی نوع کمیاب
     بوده و در ارتفاعات بلند زندگی دارند .( سوژه ء دو بیت آخر ازین ترحم و نکو کاری  مایه دارد.)