جنک

د ر نظام زند گی جنگ جوهر است
صلح بعد از جنگ بازیب وفر است
جنگ نبض هستی وجـوش وگــداز
صلح رخوت آفـرین خواب آوراست

د ر سرشت هستی مـا ، صلح جا ن
جا ن مـا را جنگ والا گـوهـر است
سربلند وسر فراز از جنگ خـویش
خلـق مـا از بـاختـر تا خـا ور است
تا که چــرخــد نظــم گیتـی بر قـرار
مــرد جـنگـی دایمــا نـا م آور است
حیـز راصلح برگ سا تر بهر ترس
مرد را جنگ جلوگــاه چـوهر است
گر نمی بود جنگ بود یم برده سان
نا جـی مـا جنـگ با جنـگ آوراست
مــا زجنگیــم پا یــدا ر وا ستــوا ر
ملک ما را جنگ د ا یم یا ور است
خــا ک مـا سـد سکنـد ر بهـر غیـر
ملک مــا فــولاد گــونه سنگر است
ما زجنگ آمــوختیـم رمــز حیــا ت
بهرما جنگ داروی درما نگر است
زنــد گا نی بــی تضا د جنگ نیست
د رعد م گـویا که صلح یکسر است
ما ســرا فــرا زیم از میــراث جنگ
حرمت جنگ د ررگ ما ا ند ر است
زنــده بــا د ا جـنـگ وپـیکــا ر روا
نا روا جنگ نفرتش هم بیشتر است
                    ****
                      **
کابلی


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان