هوای گرم

هوای گرم
زمستان رفت هوا گرم شد خدايا !
نـمـايــم شـکــردربــارت الــهــی *
گـذشت ايـام سرد، فصل زمستـان
بــرای بــيــچــارگــان مــا الـهـــ ی

سدنی،٢٠٢١،٣،٢١
*-الهی (الها )
اشرف غنی
اشــرف اگــررسـتـم شـود
خدمت به ملکش، کم شود
در خــدمــت بـيـگـانـگـان
يک بـار کـش محکـم شود
سدنی، ٢٠٢١،۴،١٠
گروه يزيدان
گـروهی ازيـزيـدان،ملک افغان
بکشتند روزه داران،وقت افطار
نـه شـرمی ازخـدا وخـلـق لوگـر
بدادنـد خـون وباروت،بهـرافطار
سدنی،٢٠٢١،۵،٢
پوهنوال داکتراسدالله حيدریمغز متفکر
مغز متفکر ما، خوب شيطان است
درشيطنت خود،استاد شيطان است
درقـتـل وقتـال هـموطنـان مظـلـوم
صد مرتبه خونخوارازگرگان است
سرنی،٢٠٢١،۵،١٣
مهتاب گرفته 
مپـوشـان روی زيبـايـت عـزيــزم
که گويند امشبش،مهتاب گرفتست
شــب مـهـتــابـی وآسمــان زيـبـــ ا
نـبـاشـد دلـپـسنـد،گـر ماه گرفتست
سدنی،٢٠٢١،۵،٢۶
درشب ماهتاب گرفتگی سدنی سروده شد
اهــل قـنــدار
چه زيـبـا دخـتـرانـی اهـل قـنــدار
اگـر طالـع بـدار م، يک شـود يار
شب وروزم شود مغـروق حسنش
مــرا تــا زنــده باشـم، اوبـود يـــار
سدنی،٢٠٢١،۶،٢
پوهنوال داکتراسدالله حيدریانــار قـنــدهـــا ر
انــارودخـتـــران قــنـــدهــــاری
چه زيـبـا وقـشـنگ ودلربـا است 
نديـدم روی عـالــم دخـت قـنــدار
انـارش همچنـان ازفـوق دنيـاست
سدنی،٢٠٢١،۶،٣
وحشـت افـــزا
خداوندا! درآنـدم وحشت،افزا
که درقـبرم گذارند،تک وتنها
نـمـائـی قـبـرمن با نـورقــرآن
ِوگناه ها 
زلـطفـت روشن وعف
سدنی،٢٠٢١،۶،٩
طفل افغان
خـداونـدا! بحـق طفـل افـغــان
که باشد بی پدر،خيلـی پريشان
نـمـائـی دشـمـنـان مـلک مــارا
زقهرو ازغضب، درنار بريان
سدنی،٢٠٢١،۶،٩
پوهنوال داکتراسدالله حيدر


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان