وحشت طالب

دیگـر ز وحشت طالب کسی نمی ترسد
ز یال و ریش عجـایب کسی نمی ترسد
ز خنجری که به خون بشر شده رنگین
به دسـت ظالم هـارب؛ کسی نمی ترسد

زمیـن و خـانـۀ مـردم را کـنـی اشـغـال
قسم به حق که زغاصب کسی نمیترسد
به ننگ وناموس وحرمت میکنی توهین
ز گرگ هارِّ و غرایب کسی نمی ترسد
حـریــم پـاک پـریـان را کـشی درخون
ز دیــو ضـد کـواعـب کسی نمی ترسد
ز قتل وغارت و تخریب می بری لذت
ز قــاتـلان مخــرّب کـسـی نمـی تـرسد
مـزن بـه پیکـر زن‏هـای نـازنین شـلّاق
دیگرز وحشت ضارب کسی نمی ترسد
بـه زور فـوج پاکـسـتـان تا بکی نـازیـد
ز لاف و پُف اجـانـب کـسی نمی ترسد
به عهد و قول واشنگتن اعتمادی نیست
دیگـر ز فـتـنۀ کاذب کـسـی نمی تـرسد
عـجــب معــاملـه کـردنــد مـردم مـا را
دیگـر ز خـائنِ کاسـب کسی نمی ترسد
غنی و طالــب و داعـش عـامـل دشـمن
ازیـن سـه بـردۀ جـالب کسی نمی ترسد
جهان نظاره گر قتل عـام مـردم مـاست
دیگـر ز حـامی طالـب کسی نمی ترسد
امارتی که بـه کـشتار و خـون می آرید
دیگـر ز هـیـبـت نایـب کسی نمی ترسد
بـه ریـش و لنگی نباشد چـون مسلمانی
به نـام سـنت و واجـب کسی نمی ترسد
پـنـــاه مـردم مـا بـر خــدای دانـا اسـت
ز جهـل وپخش اکاذب کسی نمی ترسد
به جنگ و زور نظامی اگرشوی حاکم
بلی! ز مغلوب وغالب کسی نمی ترسد
زمین سـوخـته چـه آرد؟ کـوچ اجـباری
بدان که حاضروغایب کسی نمی ترسد
هـزار مرتبه گر سـر زنی ز نـو روییم
ز تـیـر و تیغ محـارب کسی نمی ترسد
همه همه به خدا سر به کف نهیم؛ لیکن
دیگر ز حال و عواقب کسی نمی ترسد
به درد کـودک و پیروجوان کشته شوند
ز قـتـل خـود و اقـارب کسی نمی ترسد
کُوید و طالب و فقر و سـتم شـدند با هم
زدرد و رنج و مواجب کسی نمی ترسد
برای حفـظ وطن هرچه هست قربان باد
زهست ونیست وجوانب کسی نمی ترسد
بدان جـاهـل وحـشی که خلق بیدار است
دیگر ز حاکم و صاحب کسی نمی ترسد
17/7/2021


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان