صبح د ل انگیز بها ران

د رین صبح د ل انگیز بها ران
بخند ای غنچه با لبهای خندان
برفت آن شام ظلمتبا رقیرگون
شکست دروازه وزنجیر زندان

بآب خود بسازیم با نان سبوس
بسنگ بندیم شکم از کمی نا ن
بخون آغشته بودآن من وسلوا
بما تم بود همــوار دسترخوان
ازآن کمخواب واطلسِ زراندود
بود به ِکند صد پاره ئی خلقا ن
از آ ن ُکنــدۀ طلا ئــی د ر بنــد
رها ئـی بهترست با پای لچا ن
زما م کا رها بر عـقــل سپاریم
که باهم طی کنیم کمبود دوران
اگرچه یک سرمو نیست بی غم
ولیک با یـد بخــنده دادعنــا ن
ُبــد یم اسیر بــدام شــا م یلــدا
که مردن به بود از خجـلـت آن
بخند ای قــد رد ا ن گاه مستی
سمند روار رستیم شاد وخندان
بلند است بسکه جولانگاه شوق
زنیم ازشوق سربرعرش کیهان
دلا ل شام داشت قصــد خرید م
کجا این بی بها لعل وزرافشان
کمر خـم کرد بزیر معجـر خود
نداشت دیگرسیاهی زورتا وان
درون تا بۀ این ملک – سیاهی
بسوخت درخشم مردم گشت بریان
نـدارد پیش مــرد م روی دید ن
سیه روی است پیش خلق جهان
زیــا د روز َبــد لــرزد تـن او
سیاهی درگریزاست دست افشان
بد وران آر سا قـی د ور دیگـر
بزن سا ز نـویـن روشن بینا ن
مغنی پردۀ ئی از سا ز نو زن
برخش شادی میکن تازه جولان
برقص وپا یکوبی ها بلـرزان
سلول تا ر وپودعرش نشینا ن
فــروغ لعل مذاب ریز برجـا م
بسا زمجلس ازآن پرتو چراغان
به تخــم چشـم سیاهی رسیده
زشصت دشمنی ها تیر وسنان
بده رطل گران ، روسبی سیاهی
شکست ازیورش ترس عهد وپیمان
بریز با شور های وهوی ومستی
که برشا د یست حکم  وامردوران
بهار است زند گی شاداب مستی
طرب خیزاست جهان ازلطف رزان
سیاهــی رفت وآن لقمـه مردار
کنون گنج قناعـت است تلخا ن
کسی مصلح کس نیست هوش میدار
تو خودعسس خود شوهورتابان
مخور زینها فریب شب پرستان
که دنیا است خراب ازمکرایشان
سیاهی رفت بیا د ر پرتو مهــر
کنیم آبا د این ویرانه اوطا ن
بیا با هـم بسا زیــم ملک آبا د
نهیــم مرهــم بزخــم خونچکان
بیا باهــم زطــرح نو بسا زیم
بهشت جاودان این ملک ویران
بیا با هم در صلح – صفا کیش
برین کشتا ر نهیــم نقطۀ پایا ن
سیاهی رفت مرا سیب است درکار
چه از شاخ گلاب چه خار مغیلا ن
سیاهـی رفـت وآزادی رهـــا ئی
بود هستی من ای نور چشما ن
سیاهی رفت وسایه هم روان است
جها ن گــرد د بکا م خــورستا ن
سیاهــی رفـت وآزادی د ر کــف
بیا که جشن بگیریم صولـت آن
                ****
                 **
 کابلی


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان