شاگرد استاد دُرَی

بچه شـاگـرد دُرَی گـشـتـه رئیس جمهـور
حُسن استادی وی بین که چه قدرت دارد
پای لـوچی را نـمـودست رئـیس کـشـــور
روح اسـتـاد زشـاگــرد، خـجــالــت دارد

۷،۷،۲۰۲۱،سدنی

دست دعا
نـالـهء پـرســوز دل،بـهـر نـجـات وطـن
هـرسحـرازصدق دل،پـیـش خدا می کنـم
تاکه شود ملک ما،فـارغ ازاین مشکلات
دست دعـا سـوی او،صبح ومساء می کنم
۱۲،۷،۲۰۲۱،سدنی

چنگ ظـالــمــان
وطن تا کی به چنگ ظالمان است؟
شـب وروز وطـنـداران فـغــان است
خــداونـــدا! ،لـطـفـی بــرمـلــت مـــا
نما چون حال مظلـومان،خـزان است
۲۶،۱۲،۲۰۲۱،سدنی

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان