جهان دو روزه

جهـان دوروزه برتـو جـاوید نیست

زرانـدوزی بیهوده ات، سود نیست

شـب وروزخـودرا تـلـف مـی کنـی

چـرا قـتـل همنـوع،هـدف مـی کنـی

زتبعـیـض وتعصب،چه سودی بری

نـه ازقـتـل نـا حـق،تـو مـوئی بـری

چـه سـالهــا نـمـودی تـوکشتـارخلـق

کنـنـد آویـزانـت،چـوصـدام زحـلــق

چـه بـایــد تـــرا، تـاکــه روزجـــزا

بـری بـا تـواضـع ،بـه پـیـش خـــدا

به جزاعمال شومت ای دون صفت

نــبــاشــد تــرا یـــارِ بـا معـــرفــت

جـهـنــم بـود جـایــت ای بـی خـــدا

حـمـیــمِ جـهـنــم ،سـزا اسـت تـــرا

بخوردی توخـون یـتـیـم،بـیــوه زن

نـمــودی تــوکـشـور بـه مثـل لجـن

چـپــاول بـکــردی تــا حـــد تـــوان

بـدزدیـدی تـو،سـرمایـهء ملک مان

به آخـر کجـا می بری،سـیـم وزر؟

هـمـه از تـومـانـنـد،رونـد بــرهــدر

 

 

نـمـا "حیدری" کـم، زگفتـار خویش

خدا داند همه را،چه از کم چه بیش

 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۸،۷،۲۰۲۱،سدنی