غاصبان ارگ ما

غـاصبـان ارگ مـا،آن ظالـمـان میهـن فـروش
کـرده انـد بــارمذلـت،بـا حـقـارت را به دوش
بـوده انـد درمُـلک خود،حلقـه برگوشان غلام
شــرم نـدارنـد ازخـدا ومـسـجـد ونـی ازکـلام

مـی فـروشـنـد کـشـورمـارا به طالـب رایگان
می کنـنـد قـربان هزاران عسکرمان،راه شان
این خبـیـثـان کرده اند،زیبـا وطن مخروبه ئی
درفـرارنـد صدهـزاران،نـاتـوان بـی خـانه ئی
بهــــرچــارروزه دوام وقــــدرت نــاپــایـــدار
پشـت پـرده خدعـه دارند،دوستی بادشمن قرار
تـفـرقه انـدازی شـان گـشـتـه است،حـدِ کمــال
قـصد شان واضح بود،سُکنـای طالب درشمال
ایـن خـدا نـابـاوران،تا کی بُوَنـد درمُـلک ما ؟
هـرچـه زودتـرپـا شــده وگـم کنـیـد غــدارهــا
اشرف سخت بی شرف،با جمله همدستان شان
راهـی نیـران نـموده،پـاک سـازیـد مُلک تـــان
"حـیـدری" تاچنـد خوری،خون جگربهر وطن
بعـــدِ هــرشــب روزآیــد،آخــرش درانـجـمــن

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۴،۸،۲۰۲۱،سدنی
 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان