د رغلام گرد شی ئی

د رغلام گرد شی ئی چرخ زما ن
محـو د راعجا زخود سحر گرا ن
د م عیسی گشنه ا ست  د م حد ا د
چوب موسی هیمه بهر د رگـرا ن
رخش رستم گـیر د رخلاب جهـل

تیــر ا رش بـنــد سـوفــا ر کما ن
این چه نیرنگ است برروی زمین
از خـد ا وند نیستـی خـط ونشـا ن
د ر نبـرد علــم ودا نش پیشرفـت
پیــروزی ا ز جـهــل وسنـتـیــا ن
جنگ غـلاما ن فـــرعــونـی تبا ر
خسته ا ست مرد م وخـلـق جها ن
موســی واوهــا م ا لـواح خـود ش
سا مری شا د ا ن د ربـزم گوا ن
کـربلا پرخـون ا ز خـون نـا حـق
مجـلس عـیش یـزیـد خـون رزا ن
درحقیقت باخت ازخلق وخدا ست 
 شــرم پیــروزی ا زاهـــریمنـا ن
د ر نـبـرد عــلـم وسنت بـا ر بـا ر
جا ن به سنـت دا د ه ا فغـا نستا ن
بر خـدا ی جهــل هـزا را ن تـفــو
لعـنـت ونـفــرین بـا د ا ببکــرا ن
میــزنـد سنگ نـد ا مت بر سرش
منـتـقــم از حا ل زار مــرد مــا ن
کعبــه ود یــرم وطــن کنیســه ام
جیهــه مـی سا یم بخا ک آ ستــا ن 
تا براه شیــری د ور با شی وطن
از گــزند سیـا ومشکی سا زما ن
آنقــد ر بر فکــر استغـنــا ملا ف
شرم نا موست د رید ا ند رجها ن
خود نما ئی گربا ین خجلت د میـد
بیش ازین بر رخش قد رت مران
آنکه می لافیــد از تـد بیــر وعقـل
آبـرو ا ز روی شرمش شـد روان
داغ ننگ چـون داغ مهــر بند گی
بر جـبیـن زورمنــدان جــا ودا ن
بر کلیــد اران قــومـی شـرم بـا د
برهمه فرهنگ خود خدمتی شا ن

              ****
                **
15/8/2021
کابلی