سـجـایـای وطــن

یـادایـامی کـه درمـیـهــن،مـکــانـی داشــتـیـم
در مـیـان هـمجـواران،یک مقــامی داشــتـیـم
یارب!ملک ما بودی،فـردوس درروی زمیـن
دوسـتی هـا ومحـبــت هــا،فـراوانی داشــتـیـم

هـم بـه غـزنی وهـرات وبامیـان،لوگـرزمـیـن
درجـلال آبـاد وبـه قـنـدار،دوسـتانی داشــتـیـم
هـرطـرف درکُـل کـشــور،مـردمـان یـارِدگـر
مـلـت خـوب ومسـلـمـان،مهــربـانی داشــتـیـم
درگـل ســرخِ مــزارو مـیـلـه هـای بـزکـشـی
هـرکجا سـمـت شـمال،بـس هـمدلانی داشـتـیـم
 کـشـورچـون گـل سـتـانـم،جـنـت روی زمـیـن
 هـرطـرف درشـهـرکابـل،گـلـرخـانی داشـتـیـم
 درمـزاروغـزنـی ولـوگـر،قـبــوراولـیـــاســت
 هــرکجـا درخــاک پـاکــم،آســتــانـی داشــتـیـم
 مـیـلـه هــای گـل نـارنـج،درجـلال آبــاد وطـن
 وه چـه فـصل بـا صـفـــاودلـســتـانـی داشــتـیـم
 سـیـب لـوگـر،تـوت خـنـجــان وانــارقـنــدهــار
مـیـوه هــای،جـنـتـی درهــرکـنــاری داشــتـیـم
قــرغـه وپـغـمــان وبــابـر،بـاغ زیـبــای وطـن
هـرکـنـاری شــهـرکابل، مـیـله جـائی داشــتـیـم
درخـیـالـم می نگـنـجـیـد،این چـنـیـن روزگاربـد
دروطــن هـم مـیـهـنــانِ مـهـــربــانـی داشــتـیـم

  کردمـُلک ما خراب،دیـوانـه ی کامـل عـیـار
 ورنـه مُـلک اَمن وآرام،لقـمه نـانی داشـتـیـم
 مـردمـان ما هـمه،بس مهـربان خیـلی شفیـق
 نی که هـمچـون اینزمان،قتل وقتالی داشـتـیـم
 هـیـچ درملکِ مـا نبــاشـد،خـانــهءآرام واَمــن
 زانکـه درنـیـم قـرن آخر،نـوکـرانی داشــتـیـم
ای خـدا روزی رسان،با صلح بیـنـم کـشــورم
کشورم کانجا هـزاران،شـیـرمردانی داشــتـیـم
"حیـدری"هـرچـنـد بگـوئی،ازسـجایـای وطــن
وصف آنراکی توان بشمرد،کانزمانی داشـتـیـم

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۷،۸،۲۰۲۱،سدنی 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان