کا رزا رهـلا کـت

ما ئیـم وکا رزا رهـلا کـت ونا ا میــد
شیطان زمعــرکه همه بند گا ن کشید
گررفت هزارها ورودعطروبوی گل
مشکل مــرا زخا لصۀ گلستا ن کشید

ما د وستدا رخلق وخرا با ت جای ما
مشکل زچشم ود یدۀ ما مردمان کشید
شیطان همه ُکچُک سگان شاطران خود
عنقا صفت بجا نب تاجیک ستان کشید
شیطا ن کوته ها  وکُــره ها بمهر ولطف
بی با ل وپرزکنگره آی کر گسان کشید
درحیرت است خلق جهان ازفسون کار
شیطا ن ُامتا ن خود از حیرتا ن کشید
ما را زبت پرستی وبتخانه مشکل است
بی پا وسر زسجده گه ای آستا ن کشید
پیوند ما ست چوریشه بخا ک وطن دلا
این ریشه را زعرش کجا میتوان کشید
سیا ره وسنا ره ای خورشید پرست را
آ سا ن میتوان سوی خــورستا ن کشید
ققنوس وا رزبوته وکا نون داغ وسوز
وارسته فارغ ازغم دهر پرفشان کشید
کشتی خلق بکمک عشق ، پا روی وفا
بی نا ز وصد کــرشمۀ کشتیبا ن کشید
هفتا د رنگ با ده د ود د ر رگ وطن
ا لفت چسا ن زمیکده ومی ستا ن کشید
شیطان برفت وخا نه تهی شد زاهرمن
چون خلق زی مکان سوی لامکان کشید
بلبل نــوای د لکش تو جـا ن پرورا ست
با زور صد هزار توان کر گسان کشید
 درنو بها ر کنون ا مید پرشگــوفه شد
با ید که رخت به مهرکدۀ د لستا ن کشید
شیطا ن برفـت  ود یو پرستا ن مـی روند
این مضحکه به صحنه د ید جهان کشید
تسلیمیـا ن ، شکستیـا ن وفـــرا ریـا ن
از بهر ا نـتـقـا م به کودی عنا ن کشیــد
زاغ وزغن ا گر بچمن می چمد ، بچـر
با ید یپا ی مردی غمش را بجا ن کشید
در مقتل رکوی زن کرزی این زما ن
پا ی حنــا بستـه بخون را چسا ن گشید
                     ****
                       **
*کوته یا کته = چوچه سک .
*ُکچُک  = چوچه سک .
رَکوی = لته .پارچه ای که زنان در وقت عادت بخود پیچند .
مقتل = کشتا رگاه .
22/8/2021
کابلی


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان