قیام کنید

برای عـزّت افغان ستان قیام کنید
برای حرمت پیروجوان قیام کنید
به زیرسلطه طالب زندگی ننگین
دلاوران و آزادگان قـــیــــام کنید

*******
به یک قیام عمومی وطن شود آزاد
گروه جهل و تباهی می شود برباد
شعارمرگ و یا حق زندگی سرکن
کنیز و برده طالب شدن ببر از یاد
*******
دوباره نسلکشی دروطن شده جاری
شـده عـقـده گـشـاییِ طالـبان سـاری
سـتمگـری و تجـاوز می کـنـد بیداد
دفاع کنید بـه مـردانـگی و عـیاری
*********
امارتی که بـه ظلم و سـتم بنا گردد
به زورمردم این سرزمین فنا گردد
دوباره فـتـنۀ آزمـوده را نیازمائـیـد
چه حاجتست که باطل پیشوا گردد
********
وطن شود به خـدا گـور تنگ پاکستان
بگو به لشکـر پنجاب و هنگ پاکستان
چه دیده ایـم ز همـسـایــۀ تجــاوزگـر؟
به فرق پیروجوان خوردسنگ پاکستان
*******
زنی هراتی و کابل شعار حق سرداد
حقوق مرد و زن را به هم برابر داد
دیگرزوحشت طالب کسی نمی ترسد
به راه عزّت و آزادگی خود سرداد
********
زنان کابلسـتان قـهـرمان اند
گلانی خار چشـم طالبان اند
به چنگ لاشخوارانی فتادند
عقابانی به ضد کرگسان اند
5/9/20221