بـتـــاب ای مـــه

بتاب ای مه امشب به افغان ستان
رســانی ســلامـم به هـم میهـنــان
فــتـاده شهیــدان،هــزاران هــزار 
زدســت غــنـی وهــم ازطـالـبـان

 ۲۲،۸،۲۰۲۱،سدنی
دیشب حوالی سرشام بود که درحیاط خانه برآمدم،آسمان بسیار زیبا،صاف وآبی سدنی با مهتاب شب چهارده آن جلب توجه ام را نموده ویادم از آرامی ها وشب های مهتابی وطن عزیزم آمده که دوبیتی فوق راخطاب به مهتاب سرودم.
 مفلس ازعـقــل
غـنـی ای ناخـلـف اولاد لـوگــر
نـداشـتــی ارزش اولاد لــوگــر
بودی با نام غنی ومفلس ازعقل
خـجـالـت داده ئی اولاد لــوگــر
۲۹،۸،۲۰۲۱،سدنی
تـحــت الـثــقـــر
 توکــرزی خـایـنِ دامـان مـادر
بُوَد تحت الثـقــرجـایت به آخــر
نمودی طالبان را،یاری توبسیار
بـرای قـتـل مظـلـومان کشـور
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۹،۸،۲۰۲۱،سدنی

اشرف غنی بی دین

اشرف غـنی بی دیـن،ای خایـن بی ایمـان*
بفروختی میهن مان،ای بیشرف،چه ارزان
بـودی غـلام اغـیـار،درطول عمـرِکثـیـفـت
مـانـنـد مـوش گریخـتـی،بـادالـری فــراوان
۱۶،۸،۲۰۲۱،سدنی
خـایــن مـلـی

خـایــن مـلـی اول،کــرزی اســت
 نـوکـربـوش،طالبان را چاکـرست        
اشـرف وعـبـدالله باامرناصالح نیز
 یک گروپ جانـیــان کـشــوراست 
 ۱۷،۸،۲۰۲۱،سدنی
رادمردان میهن

شکستِ اِسکندروچنگـیزوانگریز
هـم ازروس وزامـریکـا،دل آویـز
زدسـت رادمـــردان مـیـهــن مـــا
بـه داریخ جهــان،بـاشد دل انگـیـز
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۹،۸،۲۰۲۱،سدنی
*- باکمال معذرت که نباید از حدود عفت کلام خارج گردیم،متأسفانه این خاینان ملی،این قاتلین هزاران هموطن ما واین وطن فروشان فرومایه،ارزش آنرا ندارند که درمقابل شان
عفت کلام مراعات گردد.
 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان