خطاب به همسایگان

توطئۀ قطر وطن را خراب کرد
بـا نقـشـۀ سـیا وقـایع شـتاب کرد
القاعده وطالب و داعش دروطن
برراه ابریشم مکان انتخاب کرد

*******
همسایگان! وعدۀ عمران خان خطاست
برنامه اش تجاوز واشغال ملک ماست
مـردم را بـه قـعـر جهـنـم فکـنده است
آتش زدن بـه خانـۀ همسایـه نارواست
*******
پـاکـسـتـان تـشـنـۀ آب و معـادن است
غارتگرانه درپی غصب مخازن است
افـراطیت وسـیله و ابـزار کار اوست
چه طالبان جاهل وچه نسل لادن است
*******
با نسل کشی خانۀ مردم شده تاراج
با حـق کشی سینۀ مردم شده آماج
ای دشمن انسانیت و خلق مسلمان
بر فوج پاکستان ندهد ملت ما باج
*******
افراطیون که منطقه را می کنند خراب
دلهای پر زعشق وطرب را کنند کباب
از عصر سنگ با همه نیرو دفاع کنند
خـورشید را بـه زور کشیدند در نقاب
*******
طالب نماد وحشـت و جهل مرکّـب است
پنـجـاب را اشـتـر باری و مـرکـب است
روز را بـرای مـردم ما شـب کـرده است
دشمن جان زهره وخورشید وکوکب است
*******
آی اس آی فتنه گر و جان کری شده
از یاد دیـن و امـت اسـلام بـری شده
افراطیون را بـه دولت رسـانده است
امارتی که تـنـدرو و خـرخـری شده
*******
افـراطـیت که غـدۀ بدخـیم آسـیاست
بدترزایدزو موج کرونایی وبلاست
عقل وخرد ودانش و عرفان را کُشد
ویرانگرتمدن وفرهنگ وزیربناست
*******
هان! گرگ گشنه یی جگر اژدهاخورد
افراطیت چـو مغـز ســر آسـیا خورد
گرگ زاده باکسی نشود رام؛ هشدار!
بـیگانـه یی که خـون دل آشـنا خورد
*******
طالب گرگ خشم وغضب راگشوده است
آهـو دریــده، قـلـب غـزالان دروده است
افـرشـتـگان ز لانــه خـود کـوچ می کنند
دیو ستم چوعشق وطرب را ربوده است
*******
قمچین زدن به پیکر زن وحشت آوراست
ننگ زمـان و ضـد خـدا و پـیـامبـر است
طالب که جور وظلم وستم می کند فزون
افکار او به قلب بشـر تیغ و خنجر است
********
طالب رسانه را همه جا سر بریده است
ساز و سرود را لب و پیکر بریده است
آزادی بـیان و عـقـایــد شـــده بـه گــور
در بـوسـتــان جـوانــۀ باور بریده است
*******
طالـب ســدّ راه تــرقـی کـشـــور است
درراه انکشاف وطن سنگ معبر است
حرکت را سکـون کند در هـمه جهات
در عـصر نـو با همگان نابرابر است
*******
افـراط طالـبی بـه غـم اقـتصاد نیست
در ذهـن طالـبــان رقـم اقتصاد نیست
تاریک دلان حدیث شب تیره سرکنند
مهری بـه بـام صبحدم اقتصاد نیست
15/9/2021