آزادی زنان

آزادی زنـان وطــن افـتــخـار ماسـت
کسب حقوق حقۀ زن ها شعار ماست
نسـل بـشر که زادۀ دامـان مادر است
زن رهنما ورهبرو زن اعتبار ماست

*********
زن مادر و معلم و زن یار وهمسر است
زن شاه وزن ملکه وزن گُردوافسر است
بی نقـش زن جـامـعــــه آبـاد نمـی شــود
زن نصف وزن کار وزن نیم پیکر است
********
طالب!؟ مگـر تـو زادۀ مـادر نبوده یی
در کـودکـی بـرادرِ خـواهــر نبوده یی
جوروستم به حق زنان ازبرای چیست
شـایـد! ز نسـل مـادر و پــدر نبوده یی
*********
ای جـانــور بـه مـادر مظـلـوم ستم مکن
برخواهران بی کس و محروم ستم مکن
تحصیل علم برهمگان فرض گشته است
بر دختـران خـسـته و مغـمــوم ستم مکن
20/9/2021