کا بینۀ همه فضول      

 جـغـــد ویـرانـۀ طـلا کرزی
نـوکــروسا ختــۀ سیـا کرزی
حقه با زومحیل وقــوم پرست
دزد بی شرم وبی حیا کرزی

گــل د ستـا ر نـا ز استعـمـا ر
ما ده ا ی خیل عبدالله کرزی
قوم پرست کا ذ ب عبـدالـلـه
پتکـی ریـز وخود نما کرزی
حرص سیری نا پـذ یـر دارد
د ل مسکیـن عبــدالله کرزی
این ُبجُـل های ُپرکرده همیش
خرنشـینـنــد جوره ها کرزی
از عجا یب روزگا ر ا ینست
د زد ونـا تـورهـمنــوا کرزی
همچو تیغ طلا ئی این هرد و
بی برش ا ند وپر جلا کرزی
مـی فروشند خود به نرخ دگر
روز تا روز این د وتا کرزی
آب کوفتـنـد د ر ها ون هرد و
بیست سا ل درره خطا کرزی
همه درفکرخود وخد مت بغیر
غرق در ا ین هـوسهـا کرزی
خجـلـت ا ند ود مزرع پستـی
خـرمن پوچ د ا نه هــا کرزی
هرد وِکشتی نشین کا م نهنگ
مـی رونـد بی نا خـد ا کرزی
دامن شا ن زخون خلق رنگین
هست مظهــر اشقـیــا کرزی
سفله د رهــر مقـا م بی مقدا ر
برده ای سخت کم بها کرزی
جبهـه سا یند د ا یما بر خا ک
پیش ا ربا ب عبـدا لـله کرزی
آب با ید شد ن زکرده ای خود
سر بلنـد ا نـد به د نیـا کرزی
حلقه ا ی دام هوسها ی شکا ر
د ا نه ا ند بهـرد ا مهـا کرزی
خود پرستی وخواجه تاشی ها
 سفله با زی نا کس ها کرزی
مجلس آرا ی خود پرستی هـا
سر فراخته ای استغنا کرزی
خورده اند تا فریب غیرهرد و
سر با زند د رین ا دا کرزی
پشت تمکین شا ن بغیر قــوی
می َپرند زان به میخها کرزی
بی خبــرا زوجهـنم وبهـشت
غرق د ر مـن وسلــوا کرزی
دا مـن کس مبـا د چنیـن با لا
پیش عا لم چنین رسوا کرزی
د رمزا بل زبو ی گل فا رغ
کـرده ا ند خلقها رهآ کرزی
مروت ا زد ل ا ینها مجــوی
ظلم کردند چون اعدا کرزی
نا مــرد ا ن مقیـم عا لـم نا ز
برده ا زیا د خلق خدا کرزی
چا پلوسی د ر طبیعت شا ن
چون گژن بیخ ریشها کرزی
زن صفتـی ونـا م مــرد ا نه
زیب وزینت عبدالـلـه کرزی
آرزوهای د وعا لم د ستگا ه
غرق درسکرشا دیها کرزی
ا ین صد ف ها بی گهربا شند
نوکری جــوهــر لقـا کرزی
تاج بر دا رزسر بی مغزا ن
سر لچی به بد ا ر ها کرزی
تا بچند ا ین هـوس نورد یهـا
کرزی ها وعبـد ا لـله کرزی
شش جهت می شور آتش داغ
قهرخلق است قهرخدا کرزی
تا زه کـرد ند قشقـه د رقـفــا
بیعت کردند بطا لب ها کرزی
عبد ا لله طا لب ، امریکا طا لب
پاکستان طا لب انگلیسها کرزی
این تبخـتـر وا ین جا ه وجـلا ل
شود با خــا ک زیـرپـا کرزی
خود سرا ن غـا فـل روزحسا ب
خلــق گیــرد حسا ب هـا کرزی
غنچه سان جیب شان دریده بود
د ور ا ز شــرم وحیــا کرزی
با د وعا لم خجا لت ا ند همد م
هرد و د وستان با صفا کرزی
ما نــد ه بیــرون د رحکمتیا ر
این د وتا گشته کـد خدا کرزی
بوده ا ند خوب متـفــق با هــم
از ا ول تا به ا نـتهــا کــرزی
نا کسی قد رد ا ن ا ین د وران
هر د و د رین هنریکتا کرزی
سر گرم د رقما ر پوچ همیش
با خته صد سر زا بتد ا کرزی
در ا ول گا م کذ شتنـد زشرف
چون رسید ند به د لکشا کرزی
سر شا ن است بگریبا ن عد و
هرد و عــریا ن از قبا کرزی
خنــده دا رید نا کسان بر خود 
جامه ای تا ن شده قبا کرزی
شعلۀ د ل زچشم میدان بین
نام منحوس بر عنقا کرزی
میکشد انتظــا ر آ زادی
دل میدان زنام رها کرزی
ا قتصاد غا رت ا و بنا نها د
ضد بنیاد خلق ها کرزی
 نی بصنعت نه زراعت پرداخت
کــرد دلا لی را بنـا کرزی
طبقا ت خا ین ومفتخور
سنگ بنها د بروبنا کرزی
سنگ بنیاد جا سوسی بگذاشت
 مجتمع کرد جا سویها کرزی
از وطن پرستی –وطن خواهی
نبرد ند بوی عبــدالله کرزی
از دروغ د زدی ارتشا فحشا
ساختنــد دولتی برپا کرزی 
از دروغ ساختند شریعت نو 
رســم وراه امــریکا کرزی
پول نصواروچای چرس وچلم
بهر شا ن خوب مهیا کرزی
آ ش وآ شک سا لن ها وپلو
بهر شا ن بهترین نوا کرزی
دیگر ا نبا شت میلیونها د ا لر
از ضرورت شان سوا کرزی
پول شا نرا بگیر به آ ن مقدار
تا نگــرد ند بینــوا کرزی
پول شا نرا ببند بکا رغریب
تا کنند بهرشا ن دعا کرزی
پول د زدی ونا روای شا ن
خرچ کن د ر ره روا کرزی
کفن شا ن به آ ب زمزم شوی
قبــر مقبــول بشهد ا کرزی
این حد یث را تعــمم ببخش
به میلیونر د زدها کرزی
ا زکه نا لد سپند سوختۀ خلق
کرده ا ینها چه نا روا کرزی
چه قا نونی وبا جرات دزدی
چون مسلمیا ر وناجی ها کرزی
نوکــرا ن سیا ست غــا رت
محقق قا نونی ا سپنتا کرزی
آ شنا کـوفی خلیلـی ، پد را م
شرف باخته چون عطا کرزی
ایزد یا رما رشا ل وامرالله 
ا تمر ونبیل بسم ا لله کرزی
مهد یها زاهدی و یون ورسول
لعل زاد مخدوم وعسکرها گرزی
فضلــی ومحب وحیــد عمــر
سر سپــرده ای اغــنیــا کرزی
همــه آ ما د ه ا ند بر خــد مت
سر سپرده وجا ن فــد ا کرزی
بد رگاه عزا زیل ا ند بسجده
به بعث ا لموت ارتجا کرزی
بهر جنت ا ز د ست رفته
سعی دارند پرغوغا کرزی
همه واما ندۀ و سخت وا سوخت
طنین پشه د ر فضا کرزی
تا فــراگیــر شود کا بینه
لاشخورا ن اند به ا لتجا کرزی 
زین فرا گیری وهمه شمول
می برند نام بهر کجا کرزی
مقصد شان همان فضول کسان
همه د زدا ن قــوم نما کرزی
که بکا بینه ای همه فضول 
شوند صاحب این طغرا کرزی
بهر کا بـیـنـه ای همه فضول
خواست نا تو وامریکا کرزی
                 ****
                  **
*ا رتجا = ا میدواربودن.
* قبا = چیره وپاره پاره .
*اقتصادغا رت = گرگ برخلاف شکارچی آهوی ماده راکه منیع غذائی سال آینده اوست شکارنمی کند واز بین نمی برد . اما دارودستّه کرزی ها.
14/9 2021
کابلی