طــول ریــــش

دوبـاره طـالـبـان شــد بـرسـرکـار
خـداونـدا!تـومـلک مــان نگـهــدار
نـمــودنـد سـالهــا، آنـهــا جـنـایـت
بکُـشـتـنـد بـی گنـاهـان،حـالت زار

تـرورها وقِـتـالهـا شـان به هـرسـو
به مکـتـب ها،شـفـاخانه به صدبـار
نکـردنـد رحمی بــراطفــال نـوزاد
نمـودنـد مـادران،ازجـهـل سنگسار
جـنـایـت هـای ایـن جـهــال دوران
نـوازش مـیـدهـنــد، شـلاق بـسیـار
هـمـیـشـه بـرزبـان ازحکــم قــرآن
نـمـودند مـسـلـم واسلام،شـرمـسـار
چـپــاولـهــاکــردنــدجـمع پـلـیــدان
چه غـارتها نمودند،اهـل خونخوار
زدست شان بـشـد، ویـرانه کشـور
غـلامــان یـهــود،اعــراب وکفــار
نمـودند طـول ریش، معیـاراسلام
دگـرپـاچـه کـشـالی ،بـنــد ایـــزار
بـوَنـد ایـنـهـا،قـهـرمانـان جهـالـت
به تـبعـیض وتعصب هم به کشتار
بـریـدن هـا سرِهمنـوع، بـرایـشان
بـدون تـرس زرفـتـن،نـزد جـبّـــار
نـمـودنـد دانـش آمـوزانِ انـاس را
زترس خانه نشین،این گلـهء هـار
هـزاران دانـش آمــوزان واسـاتیـد
فـراری گـشته انـد ازظلم وکشتـار
شکسـتانـدنـد آلات موسـیـقی مردم
زآنـانـیـکه بودش کسـب وهـم کـار
هـمـه نصــوارپـک وبی دانشانـنـد
کـثـافـت بـارد ازکــلــه ورخـســار
بـدارد"حیدری"عرضش به یزادن
که دارد مُلک مـان حفظش زکفار

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۹،۹،۲۰۲۱،سدنی،آسترالیا 
  


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان