دوزخ وحشت

بزم نشاط و شعـر و ترانـه خـراب گشت
آتش به جان مطرب وچنگ ورباب گشت
در جام زندگی و طـرب بـاده خشک شـد
ساقی به قعـر دوزخ وحشـت کباب گشت

سـنگ سـتـم که خـامۀ دانشـوران شکست
جهـل و جـفا دشـمن عـلــم و کـتاب گشت
بس آرزوی تــازه جـوانـان بـه بـاد رفـت
بس چـشـمۀ زلال که نقـش سـراب گشت
در گـوش صـخـردل نکـنـد نـالـه هـا اثـر
جیغ بـلــنــد دخـتــرکان بی جـواب گشت
تنها فـقط نـه جـور و سـتم بـر زنـان کنند
آزرده و پریشیده هـر شیخ و شـاب گشت
خــلـق جـهـــان حـــامـی آزادی زن است
گنداب عـمـر طالـب وحشـی حباب گشت
با نام امنیت همه جا ترس ووحشت است
احساس خوش، دلهره و اضطراب گشت
شب تیغ جهل و کین وتباهی کشیده است
خورشید سینه چاک وطن در نقاب گشت
در لابــلای چــرخ ســتـمـگـستـر زمــان
انسـان بـه مثـل دانــه جـو آســیـاب گشت
از خـون دیـده و دل هـر فــرد سـوگـوار
ریـش دراز طالـب ظالـم خـضـاب گشت
در محبـسـی که نـام امـارت نـهــاده انــد
شلاق وتیغ وجبر و ستم نان و آب گشت
این صفحۀ سیاهی که طالب گشوده است
بی خط وبی نشان وبی فصل وباب گشت
طالب سـفیر فـقـر و بـلا و مصیبت است
دردنـامۀ بشـر، بـه پاکستان خطاب گشت
از حـامـیـان طالـب وحـشی کـنیـد سـوال
شوق و امید وعشق ومحبت عذاب گشت
طالـب ترور و نسـل کشـی را فـزون کند
اجبار کـوچ قـومی بسـی پـرشـتاب گشت
گـویی که حـامـیان حـقـوق بشـر کـر انـد
وحشیگری و ظلم وستم بی حساب گشت
شــورای امیـنــت ســخـن خـلـق نـشـنـود
طالـب در جـنایت جنگی پـرعتاب گشت
ای مـردم جـهـان! بـه فــریـاد مـا رسـیـد
طالب به حیث میرغضب انتصاب گشت
طالب نظام خنجر و خون کـرده برقرار
ضـد اصـول مـردمـی و انـتـخـاب گشت
4/10/2021
رسول پویان
نغمۀ دل
که تا دو چـشم وفـاکیش یار دل ساقی است
هماره دردل جان عشق وعاشقی باقی است
کمان ابـروی نـازی که نـاوک انـداز اسـت
میان تاجیک و ترک وتتار یک طاقی است
سرود سیحون وجیحون مهر فرهنگ است
پـیـام طالـب وحـشـی بمـب و پـتـاقـی است
زلال بـحـــر تـمـــدن جـلــوۀ عـشـق اسـت
اگـرچـه حـالـت افـغـان‏سـتان بـاتلاقی است
همیـشـه راگ و مقام هـمنوای انسـان است
چه بهـروی و یمن چه نـوا و عراقی است
کـسـی خمـوش نـتـوان کــرد نغـمـۀ دل را
خدا و عشق و طبیعت شوق اشراقی است
ســرود بلـبـل و لبخـنـد گل جــاویــد اسـت
صفـیر بـاور طـالـب همچـنان زاغی است
ز شـهـر خـسـتـه دلـی هـا سـفـر بایـد کـرد
نویـد شـادی و خوشـی هـوای ییلاقی است
ز چـشم مست هـریـرود خـون دل جـوشـد
دوباره موج خروشـان بحر دل یاغی است
نکُـش طـالــب وحـشـی که نـاز نـازان انـد
کـبـوتــران قـشـنــگ وطــن مـلاقـی اسـت
بـه قـلــه هــای بلـنــد وطـن عــقـابـان انــد
که راه دره و کوه و کمر بسی شاقی است
وطــن شــده هـمــه ســلاخ خــانـۀ طـالـب
فـقــط کشـتـن نـسـل بشـر و دبـاغـی است
عـلاج درد وطـن با تفــنگ طالـب نیسـت
شـــفـای بـرچــۀ طالـب دانــۀ داغـی است
ستـمگـری و فـشـار و تـرور افــزون شـد
به نام دین و شـریعت مرگ اخلاقی است
جهــان امـارت خـونین را پـذیــرا نـیسـت
چراکه فوج تروریست قاتل و باغی است
2/10/2021


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان