دورازوطن

زندگی دورازوطـن،درخـاک رفـتـن بهـتـراست
مـرگ، ززیـرسـلطـهء بیگـانـه بودن برتـراست
مـیـهــن پـاکـم اگــرچـه دســت نـااهـــلان فـتــاد
 حـافــظ وحـامـی مـردم، خـالـق بحــرو بـراست 

طالب وداعش همانـا،کـرزی واشرف غنی است
عــبــدالله واتــمـرویـاران،نـوکـران وچــاکــراست 
کـرده انـد میهـن فـروشـان،ملک مان ازبن خراب
 شــرمـســارهــردوعــالـم،نــــزد حـــی داوراســت 
کـرزی خـایـن نـمـودســت،طـالـبــان امــدادِ زیــاد
بـعـداو روبـاه لـوگــر،طـالــبــان را چــاکـــراست
عـبــدالله وصــالح واتــمــر،بــا سـتــانـکــزیــــــان
خـــایـنــان مـلـی وازدشـــمــنـــان کــشــوراســت
دوســتـم ونــورومـحــقــق،بــا خـلـیـلی خــبــیـــث
دشــمـن هــم مـیـهـنــان بــوده،غــلام دالـــراســت
گلـبـدیـن،ســیـاف که بـاشـنـد ظالمـان نـسل یــزیـد
عـاقـبـت پـاداش شـان نـزد خـدا،درمــحـشــراسـت
ای خــدا! درحـفـظ خـــود داری، مسـعــود جــوان
زانـکه اویـک جــانـفــدای واقـعـی کــشـــوراسـت
"حـیـدری" دوراز وطــن،دارد جـهــادش بـا قـلـــم
حـامـی وی دردوعـالـــم،ذوالـجــلال اکــبــراســت
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۹،۹،۲۰۲۱،سدنی،آسترالیا