طــالـبــان

طالبـان،ای ظالمان،ای جانیان
تابکی ظلم شما برخلـق مـان؟
روزوشب باشیـد درفکـرقـتال
گشته ایدغافل بکلی،زآن جهان

ا. حیدری ،۵،۹،۲۰۲۱
گفته های طالبان
گفته های طالبان زاحکام خداست
درعمـل رفتارشان دورازخداست
درکدام حکـم شریعـت باشد اینکه
قـتـل عـام بی گنـاهـانـش رواست
ا.حیدری ،۶،۹،۲۰۲۱
طــول ریــش 
دوباره جاهـلان شد برسرکار
خدایا! مردم مان،خود نگهدار
مسلمــانی شـودانـدازه گـیـری
به طول ریش ودستار،بندایزار
ا.حیدری،۱۰،۹،۲۰۲۱
دامـان وطــن
وطن دورم زدامانـت به سالها
خبرهای خوش ازحالت ندارم
به ترکیدن رسیده است دل من
تـوان وقـدرت،دیــدارت ندارم
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳۰،۹،۲۰۲۱،سدنی


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان