بستر تاریخ میهن

بستر تاریخ میهن پر ز دُرّ و گوهر است
موج موج بحـر توفانـزا نماد کشور است
کشتی مـردم اگرچـه بارهـا بشکسته است
سنگ سنگ دره وکهسار میهن لنگراست

بارهـا در چـنگ اشـغال و سـتم افتاده ایـم
تاج استقلال و آزادی دوباره بر سر است
سـرزمین آفتاب هـرگـز نمی گـیـرد زوال
سینۀ پاک خراسـان پر زماه و اختر است
مهد فرهنگ و تمـدن بـوده از روزنخست
ذهـن پـربـار خـراسـانی تمـدن پرور است
از کهن دوران رنگارنگ تا عصـرنـویـن
مرز و بوم دل نگین خوشنمای خاوراست
مشرب و آیین و تهذیب و هنردر شهر دل
زنـدگانـی را بـه دنـیای تمـدن زیـور است
عشق و مستی و طرب خیزد از بزم غزل
جـلـوه گاه مهــر یـزدانی مقـام دلـبـر است
شوق اشراقی که گردد زینت عقـل و خرد
چشمۀ جـوشـان خـورشـیدِ نهاد پیکر است
مهــربـانـی و مـدارا و بـزرگی بـاهــم انـد
همت و آزادکی بالاتر از سیـم و زر است
عـدل و آزادی اگـر مـردود اسـتـبداد گشت
زیر نام سنت ودین حبس وداروخنجراست
هرکه طالـب را کند تمجید وحشـت پرورد
ظالم و سنگین دل و بی مایۀ کوروکراست
تحت جـور و کینه و تحقـیر طالـب زیستن
صدهزاران مرتبه از دردِ مردن بدتراست
یک نفس با همدم دل بیش از عمری عبث
تنگی آغوش جانان ساحت بحر و بر است
تا نـوایـی از لـب دلـدار می آیـد بـه گـوش
دل زسوزودرد هجران بلبل نغمه گراست
وعـدۀ دیــدار بـر دوش پـیامک گـر رسـد
در بـهـــارِ آرزوهـا پـیـشـوازِ ســفـر است
23/10/2021