شرح پریشانی من

"دوسـتان شـرح پـریشـانی مـن گوش کنید
داسـتـانـی غــم پـنـهـانی مـن گـوش کنیـد"
مـرغ بی بـال و پـرم دور،زکاشـانـه خـود
دردهـا وغـم دیــریـنـهء مـن گـوش کـنـیـد

بــوده ام سـالـهــا زخــدام واساتـیـد وطــن
 گشته ام خواروزسرگردانی من گوش کنید
  سـالـهـا تـربـیـه کــردم، جــوانــان وطــن 
 کـنج غـربت به بـیـکاری مـن گـوش کنیـد
 اززمـانـیکه قــدم هــام،بـرون شـد زوطـن
 رعشه برقلب فتاد،زبیماری من گوش کنید
 مدتی شـد که به دورم زوطـن صدافسـوس
 قصـهءدوری ورنجـوری مـن گـوش کنـیـد
 چـه سفـرهای خطـرنـاک که کـردم زوطـن
 کوه ها طی کرده، گرفـتاری من گوش کنید
 شـب اول به سـرخ آب،شب دوم تـره منگل
 شـب سـوم زپـریـشــانـی مـن گــوش کـنـیـد
 دورازمـیـهـن خـود گـشـتـه وبـی مـام شــدم
 دردهـجـران وزبی مامـی مـن گـوش کـنـیـد
 زآنکـه حال وطـنـم،روزبـروزگـشته خـراب
 حـال افـسـردهء هجـران،زمـن گـوش کـنـیــد
 خون زدیده برودچونکه به ملکم جنگ است
 روزوشب ها غـم جنگ ها، زمن گوش کنید
 سـوخـت کـل وطـنـم،دســت یـزیــدان پـلـیـد 
داغ هـای دل صـد پــارهءمــن گـوش کـنـیـد
سـوخـتـم سـوختم،زهجـران وزدوری وطـن
سـوخـتـن وبی سـروسـامـانی مـن گوش کنید
شـده نـزدیک به چهـل سـال که زخاکم دورم
 دوری خـاک وزجـانـسـوزی مـن گـوش کنیـد
 ظـلـم هـای یـزیـدان کـنونی، به خـلـق مظلـوم
 شــده بـیـحــد،نـتـوانـیــد زمـن گــوش کـنـیـــد
 "حـیـدری" دورزوطـن صـبـرخــداونـدی کـن
 تـا نگــوئی دگـرش،آنکـه زمـن گــوش کـنـیــد

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
      ۱۲،۱۰،۲۰۲۱،سدنی آسترالیا           
اسقبال ازشعروحشی بافقی
 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان