شرا ر گرز محشر

شرا ر گرز محشر اخگریم ما
که گورستان سوپر پاوریم ما
نمی ترسیم ززراد خانه خصم
به پیکارجا نفـدای مهتریم ما

بدوستان سردهیم مهماننوزیم
برای دوستان چون کوثریم ما
برای د وستان شهــد گــوارا
که شیرینتراز صد شکریم ما
برای د شمن مکا رخونخـوار
قوی پنجه همچون اژدریم ما
برفت اخوان ودین قومپرستی
زد ست خا ئنا ن د ربد ریم ما
بنا م د ین وقـوم فریفت ما را
زنامرد دزداخوان مضطریم ما
برای د وست اگر گلد سته گل
برای دشمنان تیز خنجریم ما
گزید از غار دین مارا بتکرار
زد ین با وری خود ابتریم ما
به پیکار ضد دشمن  مها جم
که صاحب خط وصاحب هنریم ما
عـقـا ب اوج آزا دی پـروا ز
قوی پنجه وتیزبا ل شهپریم ما
برای حفظ ناموس خاک مبهن
د ل عا شق پرست دلبریم ما
به آزا دی وا وج کبـریا ئـی
بلند پروا ز هــور ا نوریم ما
گه پیکار ننگست یا دی ازجان
برای خلــق گیتـی دفتریم ما
زبس کشتند دریدند خون ریختند
ازآنرو ملت بــی رهبـریم ما
بخاک وخون کشیدند کشورما
کنون بی تاج سربی افسریم ما
زخون رنگین وسوخته سنگررزم
چو قوقنوس زنده ازخاکستریم ما
نداد فرصت بما نفس کشید ن
زکید د شمنان خاک برسریم ما
ز صهبای وطن عشق وطنـدار
د ل سرشارولبریز ساغریم ما
شرار گــرز سـوزنـد قهـا ریم
برای دشمنان چون محشریم ما
بمجلس جها نی همچو بسمل
چو شمع سربریده بی سریم ما
زدست ظلم وبیدادیم نگونسا ر
چو ویرانه بروی گـوهـریم ما
بهمزیستی ودوستی راستکاریم
براه مرد می خوش داوریم ما
زغا رت ها ود زدی ئی جها دی
اسیر د رد ورنج وا بتــریم ما
بنا م د ین فریفت ما را د شمن
عجب خوش قلب وخوش باوریم ما
شرا ر د اغ چون آتشفشا نیم
بد شمن مجمری پر اخگریم ما
برای انتـقـا م از د شمن خــود
بسی قها روسنگد ل کا فریم ما
از آن کشتا رو آن بیداد اکنون
هزارحیف بی سرو بی سروریم ما
طماع جویا ن نو آ گاه با شند
که قدرت شکن بس غا وریم ما 
شغال ها ، روبها ن با ید بدانند
که ما نی لقمه  ، کوه آ ذ ریم ما
بفهمنـد نوکر انگل ستا ن ها
که ما آتش فشا نها پروریم ما
بسربـا زی وایثـا ر بهر میهن
بگیتی نا مدار نا م آوریم ما
خمید د یوسیا قاچا قبران سر
د رین خمش زور مهتـریم ما
چپا تی میشوی سما ل خود کن
که آزادی پرستی محوریم ما
زنا تو د شمن ما گیر د رسی
که سخت دشمن شکن کشوریم ما
                ****
                  **
ناتو = خا ین – خیا نتکا ر.
27/ 10 /2021
کابلی


 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان