نـوکـرشیطــان

نـوکـرشـیطـان دوبــاره شـد بقــدرت دروطــن
طـالـبـان جـاهــلان،ایـن دشـمـنــان مــرد وزن
ازقــدوم شــوم اینهــا،قـتــل وکـشـتـارهرطرف
صدهـزاران همـوطن،روبـرفـرارنـد بی هـدف

یک خـبـیـث عـفـوه عـمـومی،اعـلان می کـنـد
صد خـبـیـث دیگـرش قـتلی ،فـراوان می کند
فـقـروفـاقـه هـرطـرف درملک ماگشـته فـزون
روزگـارمـردم مـا،روز شـب بـاشـد بـه خــون
قـتـل هـای هـدفـمـنــد،درمیهـنـم شـد کـارشــان
خـالـقـا!این بی خـدایان تا به کی درملک مان؟
کشـت وکشتـاردرعـروسی ها،باشد فـخـرشـان
دشـمـن موسیقـی وعـلـم، اینهـمــه کـردارشـان
جـای خـدمـت مـلـت مــان،دائـمـاً دارنـد قـتـال
اکـثــرمـظـلـوم کـشـور،فـاقـنــد ازنــان ومــال
مـیـرسد فـصل زمـستـان وغـریـبـان هرطرف
بی لباس گرم وبی خوراک،باشند صف بصف
ای خدا ازلطف خود کن، طالـبان محواز وطن
وانگهی از مِهر خاصت،یک نظـر براین چمن
کن زرحمت "حیـدری" را شاد وخـرم ای خدا!
مــردم بـیـچــاره اش،آزاد گـــردان زیـــن بــلا 

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳۰،۱۰،۲۰۲۱،سدنی 
 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان