صدای چـوب خــدا

صدای چـوب خــدا را شنید
غــریـوا شک د ریا راکشید
تـرنگ شکست بـلـور سیــا
نگون بختــی مینــا را شنید

بیک چوب رمۀ د زدان لئم
با منستا ن به صحـرا کشید
همه نا مرد م وطــن فروش
به نخلستا ن بهر چرا کشید
همه گله حیوا نا ت وحشـی
بسبزستا ن خوش هوا کشید
همه باکاه وجووسگ چوچه 
به قـصر وملک سبا کشیــد
بنازم چوب که بایک ضربش
هزارچشمه – من وسلواکشید
بزورچوب پرجکمت خداجان
همــه د زدان واشقیـا کشیـد
همه خا ین رذیل وطن فروش
به انگلستا ن وامریکا کشید
به چه حکمت ند ا نم نامردان
رمه رمه به کـا نـا د ا کشید
ولی این چوب غیبی سی میلیون
به مـرگستا ن صـد بلا کشید
بچوب بی صدا قطع نان وآب
وسی میلیون بخاک سیا کشید
بنا زم حکمت چوب خدا را 
که د رس خوب بد نیا کشید
که بیباک برپلشتی دست یازید
وبی خوف زشتی بردنیا کشید
منادی داد به اشقیا ی عا لم
مبا د ا مید زلطف ما کشید
منم ناجی تان د ر روز فردا
بعا لم زشتی بی پروا کشید
بنازم چوب بی صدای خدا
که جمله خا ین رسوا کشید
باین چوب گله وطن فروشان
ز پرسا نگاه خلق یکجا کشید
نجات داد جمله بیغیرت شقی
زدام مرگ بدارا لبیضا کشید
برای خلق گیتی داد درسی
که خـا ئنـا ن جـدا جدا کشید
بنا زم چوب حکمتزای خدا
که زشتی ها زملک ما کشید
بنا زم حکمت چوب خدا را
زملک انگلیس وا مریکا کشید
که سی میلیون فقیرو بینوارا
بد ا م مرگ وصد بلا کشید
نجات داد خا ئنا ن لیکن مارا
بگلخن د ر فگند از پا کشید
بنازم چوب پرحکمت که مارا
به بحر غــم بــی پهنــا کشید
به جهلستان رها کردسی میلیون
براحتــی همه د زدهــا کشید
بشکرانۀ چوب - د زدان گویند
کزین ورطه ما را خــد ا کشید
بنا زم چوب خد ا چوب خد ا
چه حکمتها چه حکمتها کشید
بشیطان قدرت روی زمین داد
و آ د م ا ز بهشت رسوا کشید
نمیدانم که چوب پر زاعجاز
چرا کا رها با ین چرا کشید
گمان اینست  که چوبی نی درکار
همه کا رها بد ست ما کشید
ببسته جهل اخوان درب حکمت
که ما را دور زدا نشها کشید
همه بدبختی ازاوهام د ین است
که اخوان از سر ریا کشید
همه جاسوسها وزشت بد کار
بجرمستا ن انگیس ها کشید
چرا غمهای پشت وروی گیتی
با ین ملت بــی هـمـتــا کشید
فقط د ستا ن خلق ها میتوا ند
جهان زین ظلمت سیا کشید
فقط خلق ها بود ناجی عا لم
جهان از چنگ اغنیا کشید
           ****
            **
10/11/ 2021
کابلی