زبانحال صبغت الله مجددی به رفیقانش

 بیـائـیــد ای رفـیـقــان،هــم دیـــارم
 کـه بـودیـد درجـنـایات،هـم قـطـارم
بودیـم مـاجمـله قـاتـل های بی رحم
نـه تـرسـی ازخــدا،نـی هـمـتـبــارم

بــودم مــن دائـمـــاً درفـکــر دالـــر
که نـاگـه مـرگ حتـمی،سـردچـارم
همی خواستم دهم رشـوت به قابض
نـیـامد ایـنـچـنـیــن حـیــلـه بـکـــارم
هـمـه را آنـچـه انـدوخـتـم بـه دنـیــا
بـکــردم تـرک، نـبــردم یـک دلارم
بشد انـدوخـتـه هایـم مصرفِ عَـیش
بـدســت نـاخـلـف، خـویـشـم تـبــارم
نکـردند یـادم،بعـد رفـتـن ازاین دهـر
کـه بَـل بـخـشــد خــدا اعـمــال تــارم
فـــتـــادم مـسـتـقـیـمــاً قــهــــر دوزخ
گــذشــت دوروزه عـیـش واقـتـــدارم
چـه ظـلـم هـای نکـردم وقــت قـدرت
ســـرِمــظــلـــوم مـلــت،هـــم دیـــارم
شـکـنـجـه گشـتـم آنـقــدری درایـنـجــا
که گـشـت آخـربــرون،دود ازدمــارم

بگـفـت صبغـت به بـرهــان درجهـنـم
زیـک مـاهـــه ریـاسـت، وقـت کــارم
بـکــردم مـــنــحــل اردوی وطـــن را
بـپـاشـیـد هـرطـرف، نـظــم ازدیــارم
 هــزاران قــتــل،درهـرســوی کـشـور 
زایـن تـصـمـیـم بـی جـا،وقــت کــارم
گـرفـتـم صـدهـا هـزار،دالـرزکــرزی
بـــرای اســـتــخـــاره،مــــزد کــــارم
بگفـتـم کرزی است شخصی مناسـب
شــود مـیـهــن زحـسـنـش،گلـعــزارم
زتـــأ ثــیــــردروغـیـــن اســتـخـــاره
بشــد کــشــورزبــد، بــتـــر فـگـــارم
خـداونـدعـادل ودانـاسـت به هرچـیـز
شــمـــارا مـی رســانـــد،درکـنــــارم
رسـنـد جــلاد کـابـل،سیـاف وکـرزی
خــلــیــلـی ومـحــقــق،نــورازمـزارم
بـــرای "ع وغ"، قـهـــــر جــهـــنـــم
بــود آمـــاده عــقــــرب هــا ومـــارم
خـلـیــل زاد،اتــمــروبــاقـی رفـیـقـان
هـــمــه مـقــهــورِقــهـــرِکـــردگـــارم
خـلاص کـن"حیدری"ایـن قـصه آخـر
زجــمـــــع قــاتـــــلانِ مُــلـــک زارم

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۶،۱۱،۲۰۲۱،سدنی
 
 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان