اشــرف غــنـی

اشرف میهن فروش،آخرازکشورگریخت
بچـهء خـر*ناگهـان،باملیونها دالرگریخت
لافـهـا میـزدی ازخـدمت به ملت آن پلـیـد
شرمنده کرد خررا،تخـم بدگـوهرگریخت

......
سالها خـوردی بنـاحـق،خـون مظـلـوم وطن
خانمش نسل یهـود،کـزقـبــرمی دزدد کـفـن
  روزهاشب هابشد،درارگ فحشاءبی هراس  
ازکـثـافــت هـا بگـشت،خانـهءگل پـرلـجــن
......
عبدالله وکرزی خائن،بودی همکارشان
هم خـلـیـلـی ومحـقـق،نـوکردربـارشـان
لوگری های خبیث،همچـون ستانکزیان
باعـطـاواتمـر جانی،شـریک کـار شـان
......
دانـش بـی دانـش ودوستـم غــلام دالـــراست
آن عـطـای بی خـدا، مردود ربّ اکـبــراست
کـرد چـورو چپـاول،هـرچه یافـتـش درمـزار
خورد خون بیوه ها،زآنکه بی دین نوکراست
......
صالح نا صالحِ دزد، قاتل "یما" جوان
کردجنایات عدیـد،با اشرف روباه مان
روزها شب ها بودی،اندرفریب مردوزن
هـیچ ترسی نداشتـه،ازخـدای انس وجـانّ
......
"حیدری"هرچند بگوئی، بهر بیدینان کم است
بگذری زیـن قصه ها،دنیـا بحـال رفـتـن است
میـرسـد روزی که باشند،محـضر دادگـاه حـق
پیـش درگـاه الـهـی، ظـلـمِ ظـالـم روشــن است

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۶،۱۱،۲۰۲۱،سدنی،آسترالیا

*- این لقب افتخاری !"بچهء خر"را من برای جناب رئیس جمهوربگیل و
بیخرد نداده ام، بلکه خود جناب عالی دریکی ازسخنرانی های ناب وبی بدیل خود که با صدای بلند،تکاندادن ولرزاندن دست های مبارک !! گفته بودند:
بچهء خرباشم اگربرای پنج سال دیگررئیس جمهور افغانستان نباشم .
چون بیشتر از دوسال ریاست نتوانسته وفرار را برقرار ترجیح داد. بناءً
لقب افتخاری فوق را (گرچه توهین به خرشده است) خودجناب عالی کمائی کرده اند.


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان