پشتا ن جها ن


مجمع رسمی پشتا ن جها ن
داد فراری پشت ا فغا نستان
پشت هاهم جانب انگلیس شدند
پشت زخمی سوی ابلیس شدند
هرکه یا رخویش را یا ور شود

همـره وهمـراه وهمـبا ور شود
چشم پرخون ودهان پرزهربود
از جفـای طا لب خــود سر بود
د ر ره پشتا ن بودی صد خطر
تا ازین دا مگه میکرد ند گذ ر
آ نچنا ن رفـتـنــد کـز راه سفر
یک سر مویی ندا شتـنــد خبر
هرکه فرمان برد از زندان برست
از همه رسوایی ها آسا ن برست
هرکه فرما ن برد زغم آزاد شد
فـا رغ از ا نـد یشـه بیــداد شد
د ر میـا ن راه جمله بی قرا ر
میگریستند در درون خویش زار
آ تشی در جا نشا ن افتاده بود
اندوهی در جا نشان افتاده بود
چون بری فرما ن رستی از ستم
ورنه خون خورتاکه هستی به غم
جمله پشتا ن جا نب لند ن شد ند
مفتخر بد ید ن "جا نسن" شد ند
 "جا نسن" گفتا شنفتم حا ل تا ن
حـا لـت ا فسرده وجنجــا ل تا ن
سوخت جا نم ازغم ا فزون تا ن
قصـد کـرد م تا کنـم بیرون تا ن
قصد ما را مشکلی د ر کا ر بود
سنگ راه ما بسـی بسیا ر بود
ما نده بود یم سخت اند ر تنگنا
د ست ما بگـرفـت جمع کا نا د ا
کا نا دا پشتا ن بما د مسا ز شد
تا ره فــرا ر شما با ز شــد
ملکه زینکا ر بسی مسرور شد
بودیجه یی بهرتا ن منظور شد
تا که پشت زخمی تا ن به شود
زخم های پت و پنها ن بهشود
تا مراد تا ن براید زین جهان
نا مراد یها شود به بی گما ن
بهـر ا لتیا م زخــم پشت تا ن
توصیه کرد ند بهر داکترا ن
چون همه پشتان شنیدند این بیان
پا ره گشت لبها چون جای نها ن
ازخو شیها شور وغوغا شد بلند
از گلــون هــا ی خستــه ونـژند
وز تحیربی سروسا ما ن شد ند
زینهمه الطاف همه حیران شدند
دیده بود ند چون بسی ناکا میها
شور بختــی هـا ونـا آرامی هـا
جان ودل در آتش مستی بسوخت
در ره نشاط همه هستی بسوخت
تا زه د انستنــد نشا ط زند گی
د ر ره آزادی د ر بند گــی
میزد ند فریا د و"هورا" کنا ن
از خروش شا دیها خنده دها ن
میزد ند فریا د که دور آسما ن
بر مــراد ما گرد د ا ین زما ن 
بخـت ما ا مشب بیــدا ری کند
ملـکــه با مـا همیــا ری کنــد
جا نبخش شد مهروالفت "تراس" 
در جهان ا ند وه وترس وهراس
" لارد روکا " سرپرست کا ر ها  
ناجــــی ئی پشتا ن از حسرتسرا
همنشین ما "حا نسن" گشته است
هم کلام وهم سخن گشته است
شوروشعف از فرط خوشی فرار
وز محبت همچو آ تش بیقرار
د ر خیا ل خویش مغرور آمده
از فضای اسا رت د ور آمده
بیشکی فردا خوشی درعزونا ز
شا د مای ها زشا دی سر فرا ز
مست قرصک آنطرف  تردامنان
در خم وچم بود هم مردهم زنان
آن طرف ا تن وزلف افشا نگری
خیززد نها ، نعره های حید ری
شاد گشتند از خوشیها هیچکس
چون بعمرش شاد گشته یک نفس
جملگی از عیب خلق آزاد شده
بس بعشق لند نی ها شا د شده
جمله مست ولا یعقل وخرا ب
آبرو برد ه از سر کا ر آ ب
بر کف شان جام"سکاچ"همچو لعل
د ل تپیــدی از خوشی ها د ر بغــل
پیک بالا شد برسم نوش نوش
وز قیام جام "سکاچ"در خروش
مشت ها بالا ، پرچمی ا فراشته
ا تحــا د پشت هــا را خــوا سته
خم شد ند خم – بمحراب فسون
پیش "روکا " واقای "جا نسون"
چشـم ها خشک آبروها رفته 
شا د کز چنگا ل طا لب رسته
خم شد ند خم حملگی خاشع فزون
سربه زانوها رسید خا ضع فزون
کونیان ، مفعول ، کاریگر سکس
دختــر وبچــه زن ومـرد مکس
جمله گفتند هرچی گوئی آن کنیم
هرچه  فرما ئی زد ل وجان کنیم
مرده باد گفتند ، خیلی زنده باد
بهــر کا نگــرس پشتا ن جها ن
محفل شان گشت پایان شا دما ن
ز ا تحا د خود فــروشا ن جها ن
                   ****
                     **
*آقای بوریس جا نسن .
* لیزا تراس  = وزیر امور خارجۀ بریتانیا گفت : ما نقش کلیدی در بیرون کشیدن این افراد داشتیم.
* آقای لارد سباستین روکا = مدیر اجرائی موسسه خیریۀ"میکرو رینگا و "که از پناهندگان پشت حمایت میکنند ، گفت :خانه های امن ( بازار خود فروشی – داخل قوس از من) برا ی پشتان افغان ایجاد میشود .
* آقای لارد سبا ستین گفت که : آنها در مملکت بیگا نه زندگی میکنند ، زبان انگلیسی بلد نیستند وسیستم را نمیدانند( درنزد این آقایان پشت بودن هم  دارای سیستم است – تبصره ازمن )
* اعضای جامعۀ ِال جی بی تی، که از آینده خود مطمئن نیستند از افغانستان خارج ساخته شدند ، جامعۀ مذکور یک تشکل مخفی است که اعضای آن همد یگر را می شنا سند .
* سکاچ = منظور شراب اسکاچ ویسکی است .
12.12.2021
 کابلی