قمـا رخـا نۀ با زا رطا لب

د یس قمـا رخـا نۀ با زا رطا لب است
طا س دوشش نشستۀ قطارطالب است
پیکا سوی زما ن کشیده به بوم ا شک
دها هــزار مکعب اسرارطا لب است

مایه گذاشته است دودرجن سا ل عمر
فاکولته پاس جنگ وپیکار طالب است
بعد ازسرخ شد ن فروشد بطشت د ین
زان سخت ترشیوه واطوارطالب است
زان رنگ نگرفت "پکولوف"بکا رزار
تحریریا ن لشکر جرا ر طا لب ا ست
د ر د ره د ره ئی تفـرجگاه ظاهــری
لاف وپتاق دشمن خروار طا لب است
ازچوب چراغ کج کلاهان فسا نها ست
دوا ل با ز رزم نی سوار طا لب است
ا برام ها ذ خیـرۀ صد رنگ آرزوست
سرها ببا د رفتۀ ا ین کا رطا لب است
این قلعۀ که سنگ فروشیست خشت آن
از قبل فتح گشتۀ ا قما ر طا لب ا ست
عاجز شد ند د شمنا ن د ر فسون ُذ ل
افتا ده د ر َعنا و اوگا ر طا لب ا ست
وطنفروش لشکری وکشوری چه خوش
مرد ود طبع وخاطروپندارطا لب است
فتوی وحکم نوضرور است برای زن
زنجیـر شرع ما نع رفتا رطا لب است
تبعیض قــوم ومـذهب ولسا ن گـم شد
خا ین قوم پرست بسِردار طا لب است
د زد بروکـرا ت ود یموکـر ات د زد
خا لی نموده ارگ بسرکارطا لب است
تسلیـم نگشتـنش به فشـا ِر فــرعــونیا ن
ایستادگی چو مرد افتخا رطا لب است
بهر صفوف - کتا ب زرد را سفید سا ز
قهـر خـدای لشگر د یند ا ر طا لب است
ا برام بلطف د شمن شکستی سهــو بود
بردشمنا ن تکیه چه مقدا رطا لب است؟
بجــای آ ب زهــربریزند به حلـقــومت
دشمن دشمن است نه دستیارطا لب است
پوشا لیا ن – اما م کــدۀ - خس روی آ ب
جا یش نخا ردا که بـد قـا رطا لب است
د سیسه با ز چــود ری وبمب ا تــومش
برخون کشید نش چونصوارطا لب است
زیراکه طا لبا نِ خود ش تشنه است بخون
دستش بزیرسنگ گرا نبا رطا لب است
غا فل مشو که تپۀ د ا ل نیست آ تش است
او هــم براد ر تنــی ویا ر طا لب است
احسا س ضد امریکا ئی نیروی تواست
ورنه جمع بزودی طوما ر طا لب است
مگذا رکه سرببا د  رود با شکست عزم
اصل بقا ایستا د گی درکارطا لب است
فضلوبچا ل خویش خـویده د ر مصا ف
پنچــر گشته ا ست زفشا ر طا لب است
                    ****
                       **
* دوا لبا ز =حیله گر ، حقه باز.
* ُذ ل = خواری پستی .
* َعنا = آزار ، فروتنی.
22/12/2021
کا بلی


 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان