بچــهء خـــر*

اشرف بی خدای ما،تخم بد گوهر گریخت
بچه ...ریش دُری،
پای لج لوگر گریخت،
شرم لوگر گریخت،

بچهء خر گریخت،
کرد وطن از بن خراب،
روبهء لوگرگریخت،
با کیسه های زر گریخت،
داد فریب اهل وطن،خرد وکلان انجمن،
نوکر چل ساله ی غرب،با یهودی همسرِ
بی مادرش،
آن پلید فتنه گر،
با چند جانی دیگر گریخت،
روبه ی  لوگرگریخت،
بچه ِی خر گریخت،
باجمع خبیثان،پیروان شیطان،
اخلاف شمرو یزیدان،
شریک طالبان وداعشیان،
دشمنان اسلام ناب وقرآن،
اولادهء انگلیس از پدر پدر،
بردگان وجاسوسان،
بچهء خرگریخت،
تخم بد گوهر گریخت،
غلام حلقه بر گوش امریکا، چاکر پنجابی ها،
رنگ شده حاجی بی خدا وبی ایمان،
آن کلهء بی مغز،
اما متفکر!!!
درسطح جهان،
در دزدی وقتل هموطنان،
عساکر جوان، 
تازه دامادان،
بچهءخر گریخت،
احمق لوگر گریخت،
آن حامی اشرار،طرفدار سنگسار،
وبریدن سرها، بی ترس خدا،
مثله گر زنها،
زانی اطفال بی گناه،
آن جمع ستم گر،آن نوکر وچاکر،
ازکشور بی در گریخت،
بد جنس بد گوهر گریخت.
یا رب ! برسان روزی،
کین جمع ستمگر،
ازخشم ملت مظلوم وستمدیدهءبی سر،
راهی بشوند سوی سقر،
از عدل خودت الهی،
این خائنان وجانیان ملی، در آتش دوزخ،
بسوزند وبسوزند،همه
زیکسر.
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۲،۱۲،۲۰۲۱،سدنی 
*- لقب افتخاری بچهء خر را خود جناب عالی!! برای خود انتخاب نموده بود. دریکی ازسخنرانی های عالی!! خود گفته بود "بچهء خرباشم اگر برای پنج سال دیگر رئیس جمهور افغانستان نباشم "اوبرای پنج سال دیگر دوام نکرد وگریخت که متأسفانه توهین بزرگی به خرکرد.